Kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED)

plantenkas

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven.

De tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties. De regeling kunt u vinden op overheid.nl (directe link).

Voor wie geldt artikel 8 van de EED (energie-audit)?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op u van toepassing. Bepaal door middel van het stappenplan, onder welke groep uw onderneming valt. Het stappenplan vindt u in het document ‘Veel gestelde vragen en antwoorden bij de auditverplichting van de EED’ onder Downloads.

Uitzonderingen

Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

Waarom een energie-audit?

De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Daarnaast brengt men op basis daarvan verslag uit van de resultaten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Wat moet u doen?

Uw onderneming geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Op deze website vindt u onder 'downloads' een adviesdocument, een format voor de rapportage en een checklist voor het bevoegd gezag. Deze documenten dienen enkel ter advies. Het is uiteindelijk aan ondernemingen om een energie-audit rapport op te stellen en het betreffende bevoegd gezag om besluiten te nemen.

Wanneer?

Op basis van de richtlijn energie-efficiëntie 2012/27/EU dienen grote ondernemingen uiterlijk op 5 december 2015 een energie-audit uit te voeren en vervolgens tenminste iedere vier jaar te herhalen.

De onderneming dient het verslag van de audit binnen vier weken aan het bevoegd gezag, meestal de gemeente, te sturen. Het bevoegd gezag ziet op grond van de Wet milieubeheer toe of aan de verplichtingen van de regeling is voldaan. Voor vragen en advies omtrent de uitvoering van de audit kan de onderneming contact opnemen met het bevoegd gezag of met de omgevingsdienst (zij voeren voor veel gemeenten energietaken uit). De contactgegevens vindt u onder downloads.

Indien een onderneming niet kan voldoen aan de bij de richtlijn vastgestelde datum van 5 december, dan verzoeken wij u actief en tijdig contact op te nemen met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beziet in overleg met de onderneming hoe zo snel als realistisch mogelijk is, tot een energie-audit te komen.

De kostenbatenanalyse (artikel 14)

De kostenbatenanalyse dient er toe om de kosten en de baten te berekenen van een geplande situatie in vergelijking met HR-WKK en de aansluiting op een warmte- of  koudenet. Deze verplichting geldt voor nieuwe of ingrijpend te renoveren industriële installaties met een totaal thermisch inputvermogen van meer dan 20 MW en bij een nieuw of ingrijpend te renoveren stadsverwarmings- of koelingsnetwerk.

In de regeling is een voorlopige analyse geïntroduceerd. Blijkt uit deze voorlopige analyse dat een kostenbatenanalyse vermoedelijk een negatief resultaat laat zien, dan hoeft men deze niet te volledig uit te voeren. De voorlopige analyse vindt u onder Downloads.

Service menu right