Huisdierenlijst

Meer artikelen
Huisdierenlijst

Niet alle dieren zijn geschikt om te houden. Sommige zijn beschermd, kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk.

In Nederland mag u alleen dieren houden als het hun welzijn en gezondheid niet benadeelt en als het geen risico vormt voor mensen.

Huisdierenlijst

In de Regeling houders van dieren (Wet dieren) is daarom de huisdierenlijst opgenomen. Op deze huisdierenlijst (positieflijst zoogdieren) staan zoogdieren die u mag houden. De huisdierenlijst geldt sinds 1 februari 2015. Op de lijst staat nu een beperkt aantal soorten. Hiernaast heeft de staatsecretaris op 31 januari 2017 een voorgenomen besluit genomen voor alle overige zoogdiersoorten die op 1 februari 2015 aantoonbaar in Nederland werden gehouden. Lees meer op de pagina Voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten. Later komen er ook positieflijsten voor vogels, amfibieën en reptielen. Op de huisdierenlijst staan in ieder geval de huishond, de huiskat en productiedieren zoals koeien en paarden.

Hybride soort

Een hybride is een kruising tussen meerdere diersoorten. Heeft u een diersoort die van de eerste tot en met de vierde generatie een kruising is tussen een dier op de huisdierenlijst en een dier dat als voorouder een niet-toegestaan huisdier heeft? Dan wordt deze hybride gerekend tot de niet-toegestane diersoort.

Beoordeling commissies

De beoordeling van de soorten wordt uitgevoerd door verschillende instanties/commissies.

Positieflijst Expert Commissie (PEC)

Allereerst wordt door de Positieflijst Expert Commissie (PEC) een technische inschatting gemaakt van het risico op aantasting van het welzijn bij het dier en gevaar op letsel bij de mens. Ook worden houderijvoorschriften opgesteld waarmee dit risico kan worden verminderd. De PEC bestaat uit experts van de Wageningen University & Research (WUR), Dierenbescherming, Dibevo, Faculteit Diergeneeskunde, Platform Verantwoord Huisdierenbezit en Stichting AAP.

Voor de technische inschatting door de PEC zijn een aantal documenten ontwikkeld:

  • Excerpt (algemeen overzichtsdocument met de bevindingen): In het excerpt worden per diersoort en per in artikel 1.4 van het Besluit houders van dieren opgenomen criterium, de aangetroffen literatuurgegevens en praktijkinformatie vermeld.
  • Argumentenkaart: Deze geeft de impact weer op gezondheid en welzijn van het dier per criterium. Ook maakt de kaart inzichtelijk welke bevindingen hier aan ten grondslag hebben gelegen.
  • Beoordelingsformulier: In een gezamenlijke sessie met alle experts worden de excerpten en de argumentenkaarten doorgesproken. De diersoorten worden voorzien van een beoordeling middels het beoordelingsformulier.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Daarnaast maakt het Bureau Risico Beoordeling van de NVWA een inschatting van zoönotische risico’s (bijvoorbeeld infecties of dragerschap) bij het houden van de diersoort.

Positieflijst Advies Commissie (PAC)

Het excerpt, argumentenkaart, beoordelingsformulier (beoordeling PEC) en het zoönose-risico (beoordeling NVWA) worden vervolgens voorgelegd aan de PAC. De PAC stelt een risico-inschattingsadvies op voor de staatssecretaris. Die besluit op grond van dit risico-inschattingsadvies welke diersoorten op de huisdierenlijst geplaatst worden en aan welke voorschriften u zich als houder moet houden om deze soort als huisdier te hebben.

De PAC heeft haar advies bij de beoordeling van de eerste tranche toegelicht in een brief. Deze vind u onderaan deze pagina. Lees meer over de beoordelingsmethode in de Kamerbrief invoering huisdierenlijst zoogdiersoorten van 28 januari 2015.

Niet beoordeelde soorten

Houdt u een zoogdier waarvan de diersoort nog niet is beoordeeld? Dan kunt u een beoordeling aanvragen.

Downloads:

Service menu right