Mest en Grond

kleigrond met bomenrij (mest en grond)

Te veel mest op grond is schadelijk voor het milieu en de biodiversiteit. Daarom zijn er regels opgesteld voor het gebruik van mest en grond.

Percelen registreren

Zo moeten agrarisch ondernemers de grond die zij bezitten registreren in het perceelsregister van de overheid. Die perceelsregistratie bepaalt hoeveel meststoffen er uitgereden of aan- en afgevoerd mogen worden en hoeveel subsidie een ondernemer mag aanvragen.

Mestbeleid

Het mestbeleid in Nederland is gebaseerd op de Nitraatrichtlijn. Om de doelstelling van de Nitraatrichtlijn te halen zijn er maatregelen voor bemesting genomen. Deze maatregelen hebben onder andere betrekking op de verwerkingsplicht van mest en het vervoer van mest.

Nieuwsbrief Agrarisch ondernemen

Service menu right