Bio-energie

Meer artikelen
houtchips

Wilt u uw reststromen gaan gebruiken om duurzame energie op te wekken? Overweegt u houtige biomassa in te zetten voor uw warmtevraag? RVO.nl informeert u over technieken, hulpmiddelen, financiële mogelijkheden, beleid en wet en regelgeving voor de toepassing van bio-energie.

Voor wie?

Initiatiefnemers van bio-energieprojecten, adviseurs, installateurs, fabrikanten, leveranciers, gemeenten en provincies

Wat is bio-energie?

Bio-energie is energie die wordt opgewekt uit organisch materiaal (biomassa). Dat is bijvoorbeeld: mest, hout, snoeiafval, gft, vezels, plantaardig en dierlijk vet. Vaak gaat het om reststromen die anders afval zouden zijn. Biomassa groeit weer aan. Daarom is bio-energie hernieuwbare energie.

Wanneer is bio-energie duurzaam?

Bio-energie moet op duurzame wijze worden gewonnen. Dat is een voorwaarde. Tijdens de groei nemen planten en bomen CO2 op. Door vergisting of vergassing en verbranding van dit organische materiaal komt dit weer vrij. Net zoals dat in de natuur zou gaan. De cirkel is pas rond als je ervoor zorgt dat minimaal dezelfde hoeveelheid biomassa op korte termijn weer aangroeit. Bij gebruik van fossiele brandstoffen duurt dit regeneratieproces miljoenen jaren.

Bio-energie in Nederland

Bio-energie levert een belangrijke bijdrage aan het totaal van hernieuwbare energie dat Nederland per jaar opwekt. In 2015 was dat ongeveer 70% (bron Rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2015 CBS). Ook de komende jaren zal dat aandeel groot zijn.

Rol van RVO.nl

RVO.nl stimuleert het opwekken van bio-energie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. We doen dat met:

Service menu right