Draagvlak voor duurzame energie

Meer artikelen
Duurzame energie in Nederland (DEN)

Duurzame energieopwekking, maatschappelijke acceptatie en lokaal draagvlak zijn onlosmakelijk verbonden. De ruimtelijke inpassing van duurzame energie geeft hoe dan ook veranderingen in de directe leefomgeving van burgers.

Het Rijk heeft zich tot doel gesteld in 2020 14% van de verbruikte energie duurzaam op te wekken. Daarvoor heeft het Rijk met marktpartijen en  maatschappelijke  organisaties afspraken gemaakt en deze vastgelegd in het Energieakkoord. Duurzame energieprojecten kunnen lokaal gevolgen hebben voor de leefomgeving. Het kan gaan om verandering in het landschap en toenemende milieudruk door geur of geluid.

Dialoog

Het is de vraag hoe we de gevolgen van dergelijke projecten draaglijker kunnen maken. Daarvoor is dialoog nodig. Bij ontwikkeling van ruimtelijke plannen willen burgers graag op tijd en goed geïnformeerd zijn.
Participatie geeft de burgers de mogelijkheid voor- en nadelen van deze ontwikkeling goed af te wegen. Er kan bijvoorbeeld een reëel deel van de opbrengsten in het gebied terugvloeien. Dan heeft het gebied niet alleen de lasten maar ook de opbrengsten.

Gemeenten kunnen een stimulerende en regisserende rol vervullen in het ontstaan van draagvlak voor duurzame energie-initiatieven. Draagvlak ontstaat niet vanzelf.  En is er eenmaal een begin van draagvlak, dan moet dat ook worden bestendigd.

Instrumenten

  • De wegwijzer 'Draagvlak voor duurzame energie' bevat tips en hulpmiddelen voor gemeenten om het tot stand brengen van duurzame energieprojecten te ondersteunen. Gemeenten die het traject voor de totstandkoming van duurzame energie-initiatieven instappen kunnen de tool gebruiken. U vindt dit instrument onderaan deze pagina bij 'Downloads'. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze wegwijzer en nodigen u uit een korte vragenlijst in te vullen.
  • Naast deze digitale wegwijzer is er een handreiking die de rol van decentrale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven in beeld brengt. Deze is ontwikkeld door Rijkswaterstaat in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Hier Klimaatbureau en de milieufederaties. In de handreiking omschrijven zij de verschillende rollen die een gemeente kan innemen bij lokale duurzame energie-initiatieven.

Download:

Service menu right