Broeikasgasemissies - National Inventory Entity (NIE)

National Inventory Entity

Pagina in Engels/page in English

Het Klimaatverdrag en Kyoto Protocol vereisen dat landen regelmatig rapporteren over broeikasgasemissie, over het beleid en de stappen die ze nemen om de verdragen uit te voeren.

De UNFCCC beoordeelt de Nationale Rapporten. Verder zijn deelnemende landen verplicht om een zogenaamd National System voor monitoring op te zetten en te onderhouden. Ook dienen ze een Nationale Inventarisatie Eenheid (National Inventory Entity, NIE) aan te wijzen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wees de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aan als NIE.

Verantwoordelijkheid RVO.nl

In zijn rol als NIE is RVO.nl eindverantwoordelijk voor:

 • het National System
 • de kwaliteitsborging de tijdige oplevering van rapportages
 • laten maken van reviews

Verder stelt RVO.nl jaarlijks de emissiefactor aardgas vast en verzorgt het onderhoud van de Nederlandse brandstoffenlijst met stookwaarden en emissiefactoren. De meeste recente documenten staan onder aan deze pagina.

De National Inventory Report (NIR) is de belangrijkst jaarlijkse rapportage die Nederland moet uitbrengen. Deze bevat de berekening van de emissies vanaf 1990 en geeft verklaringen voor de ontwikkelingen. Bekijk de PDF-pictogram Nederlandse samenvatting NIR 2016.pdf van de meest recente NIR. Voor meer nationale rapporten, zie de Engelstalige pagina National Reports.

Overzicht

Deze NIE-website bestaat uit de volgende onderdelen:

 • National System:
  Een algemene beschrijving van het Nederlandse nationale systeem voor monitoring van broeikasgasemissies en de rapportage hierover. Deze omvat onder andere een set methodiekrapporten en een systeem voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbeheer. Meer informatie staat op de Engelstalige pagina.
   
 • Methodiekrapporten:
  De methodiekrapporten, met beschrijving van methoden voor de jaarlijkse bepaling van broeikasgasemissies in Nederland en de rapportages daarover. Deze rapporten zijn te downloaden via Methodology Reports.
   
 • Nationale Rapporten:
  In het kader van het Klimaatverdrag en Kyoto Protocol dient Nederland regelmatig rapporten in bij de UNFCCC. Dit is het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Het gaat om de jaarlijkse emissierapportages (National Inventory Reports), de tweejaarlijke Biennial Reports en de vierjaarlijkse National Communications. De twee laatstgenoemde hebben een meer beleidsmatig karakter. Voor meer informatie en links naar deze rapporten, zie de Engelstalige pagina National Reports. Op deze pagina staan ook de resultaten van UNFCCC-reviews.
   
 • Kwaliteitsbewaking en -beheer (QA/QC):
  Beschrijving van het kwaliteitssysteem. Hierin zijn onder meer controles, reviews en audits opgenomen om de kwaliteit van de emissierapportages te bewaken.
   
 • Referenties:
  Bij de voorbereiding van de rapportages wordt achtergrondinformatie gebruikt. Veel belangrijke achtergrondrapporten zijn via deze pagina toegankelijk. Zie de Engelstalige pagina References.
   
 • Richtlijnen:
  Een overzicht van de belangrijkste eisen en richtlijnen waaraan Nationale Rapporten moeten voldoen.
   
 • Links:
  Een overzicht van belangrijke links naar betrokken organisaties en instituten. Zie de Engelstalige pagina Links.

Service menu right