Menu Zoeken

Platform duurzame glastuinbouw

Platform duurzame glastuinbouw

Het Platform duurzame glastuinbouw is een landelijk platform waarin overheid en bedrijfsleven beleid op het gebied van glastuinbouw en duurzaamheid op elkaar afstemmen.

Het Platform is een samenwerkingsverband tussen: Provincies, LTO Glaskracht Nederland, ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastuctuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (Uvw) en Stichting Natuur & Milieu.

Doel Platform Duurzame Glastuinbouw

De samenwerkende partijen streven naar een samenhangende aanpak van duurzaamheid voor de sector. Het platform signaleert vraagstukken en agendeert deze waar nodig. Het platform zet een gezamelijke koers uit naar een duurzame glastuinbouw en stuurt hierop. De verantwoordelijkheid voor het beleid en uitvoering ligt bij de afzonderlijke partijen. Het platform werkt vanuit een gemeenschappelijke visie, die is verwoord in de 'Duurzaamheidsagenda 2011-2015'. De duurzaamheidsagenda bepaalt de koers en geeft richting aan de activiteiten van het platform in de komende jaren.

Structuur platform

Het platform heeft een Stuurgroep met de heer Van Geel als onafhankelijk voorzitter. De stuurgroep stelt de duurzaamheidsagenda vast, volgt de voortgang van afspraken en de bereikte resultaten en faciliteert op verzoek activiteiten van partners. De stuurgroep wordt ondersteund door een managementgroep en een secretariaat. Het secretariaat is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het platform vervangt het doelgroepoverleg 'Glastuinbouw en Milieu'.

Relatie met Greenport Netwerk

Greenport Netwerk (voorheen Greenport Nederland) is een netwerk dat ijvert voor een blijvend vitale glastuinbouw in Nederland. Het netwerk bestaat uit enerzijds Greenport Holland, waarin de primaire tuinbouw-, bollen- en bomensector en de ketenpartijen deelnemen. Anderzijds participeren binnen het netwerk gemeenten, provincies en Rijk in het Overhedenoverleg. Greenport Holland en het Overhedenoverleg werken samen aan één agenda, waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt. Het Platform duurzame glastuinbouw heeft een strategische samenwerking met het Greenport Netwerk.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het Platform duurzame glastuinbouw uit in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken.

Download: 

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right