Energieprestatie - EPC

Meer artikelen
Energieprestatie (EPC) - EPC berekenen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw.

Wijziging van de EPC vanaf 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 is de EPC-eis aan de energieprestatie van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. De aanpassing betekent een aanscherping van de eis van 20% tot 50%. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie, zie onderstaande tabel.

 
EPC-eis
 
2014
2015
Bijeenkomstfunctie
2,0
1,1
Celfunctie
1,8
1,0
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied
2,6
1,8
Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied
1,0
0,8
Kantoorfunctie
1,1
0,8
Logiesfunctie in logiesgebouw
1,8
1,0
Onderwijsfunctie
1,3
0,7
Sportfunctie
1,8
0,9
Winkelfunctie
2,6
1,7
Woningen en Woongebouwen
0,6
0,4

 

Energielabel bij oplevering gebouw

Naast de verplichting om aan te tonen dat een nieuw gebouw voldoet aan de EPC-eisen geldt de verplichting om bij oplevering van het gebouw een geldig energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. In het verleden was een gewaarmerkte EPC-berekening voor nieuwe gebouwen voldoende, maar tegenwoordig moet er een officieel energielabel opgesteld worden. Voor woningbouw is er een Energielabel voor woningen nodig en voor utiliteitsbouw een Energielabel voor utiliteitsgebouwen.

Rapport Aanscherpingsstudie EPC woningbouw en utiliteitsbouw 2015

Op 19 december 2013 is de mogelijke aanscherping van de EPC eisen in 2015 in de Tweede Kamer behandeld. Er is een motie aangenomen om het ambitieniveau EPC = 0,4 per 1 januari 2015 te handhaven. Over de wijze van uitvoering van deze motie zal BZK nog overleg voeren met de bouwsector. In het rapport Aanscherpingsstudie EPC woningbouw en utiliteitsbouw 2015 is de kosteneffectiviteit onderzocht. U vindt dit rapport onderaan deze pagina bij 'Downloads'.

Infograhpic duurzaam gebouw

Trends in energetische maatregelen

Mobius Consult deed onderzoek naar de energetische staat van de nieuwbouw, zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen. Nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen dienen te voldoen aan de geldende normen in het Bouwbesluit, waaronder de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De aanscherping van de EPC zoals die de afgelopen jaren plaatsvond, leidde tot energiezuiniger gebouwen door het toepassen van betere energetische maatregelen en technieken.
 
In het rapport van Mobius Consult worden de trends gesignaleerd die daarin een rol spelen. Ook in de jaarlijkse monitor energiebesparing gebouwde omgeving van RVO wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. U vindt die monitor als download op Energiecijfers.         

Service menu right