Juridische Expertpool Planschade

Meer artikelen
vrouwe justitia

Als gemeente wilt u ruimte maken voor eigenbouw. U wilt eigenaren van leegstaande kantoren de mogelijkheid geven om hun pand naar woningen te transformeren. Of u wilt vanwege krimp minder nieuwbouw realiseren dan een aantal jaren geleden is gepland.

In zulke gevallen zijn aanpassingen in de plancapaciteit en bestemmingsplannen nodig. Het terugdringen of wijzigen van plancapaciteit en het risico op planschade speelt in steeds meer gemeenten en provincies. Om meer inzicht te geven in deze risico’s en de mogelijkheden om hier op een goede manier mee om te gaan, biedt het Rijk de diensten aan van de Juridische Expertpool Planschade, de JEP.

Krimp

De krimp- en anticipeerregio’s hebben al langere tijd te maken met een overschot aan bouwtitels. Vaak worden op regionaal niveau afspraken gemaakt over de sloopopgave en de toegestane hoeveelheid te realiseren nieuwe woningen. Bij het wegbestemmen van woningbouwlocaties bestaat echter een risico op planschade. Sinds 2011 onderzoekt de JEP deze risico’s van planschade in krimp- en anticipeerregio’s. Ook geeft de JEP Krimp advies over het beperken en voorkomen van planschade bij toekomstige plannen. Hierbij bekijken de experts iedere casus afzonderlijk. De kennis die hieruit voort komt wordt anoniem en op verzoek gedeeld. Dit gebeurt schriftelijk of via bijeenkomsten.

Kantoren

Het Rijk ondersteunt door middel van een Expertteam (kantoor-)Transformatie gemeenten bij het transformeren van leegstaande gebouwen naar woonoplossingen. Deze leegstaande panden hebben meestal een ‘kantoor-’ of een andere ‘niet-woon’ bestemming. Ook zijn er veel bouwgronden waar een bestemming 'kantoor' op ligt, maar waar het niet meer raadzaam is om een kantoor te realiseren.

Als de gemeente besluit om een bestemming van een locatie te wijzigen, kan er directe of indirecte planschade optreden. Het Rijk biedt de diensten een JEP. De Juridische Expertpool Planschade kan adviseren bij het onttrekken van (kantoor)bestemmingen of het schrappen van plancapaciteit, zodat directe of indirecte planschade door een bestemmingswijziging kan worden voorkomen. U kunt de ‘JEP Kantoren’ inschakelen voor advies op maat. De opgebouwde kennis wordt gedeeld. Dit gebeurt via notities, maar ook door bijeenkomsten zoals het JEP platform. Hierin nemen een aantal gemeenten en provincies deel, die met elkaar oplossingen zoeken voor vraagstukken op het vlak van herbestemming en planschade.

Eigenbouw

Het Expertteam Eigenbouw biedt praktische ondersteuning aan gemeenten die vragen of knelpunten hebben op het gebied van (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Een van de factoren die hierbij een rol speelt is beschikbare grond. Als op bouwgrond al een bouwclaim rust van een projectontwikkelaar betekent dit dat bij ontbinding van de overeenkomst met deze ontwikkelaar mogelijk planschade kan optreden. Om de weg bij gemeenten vrij te maken voor eigenbouw, ondersteunt de JEP Eigenbouw bij de (her)bestemming van gronden voor eigenbouw. Het Expertteam Eigenbouw zet daarnaast ook in op het delen van kennis over dit onderwerp, zowel digitaal als in bijeenkomsten en workshops.

Invoeringswet Omgevingswet en schaderegeling

De Invoeringswet Omgevingswet vult op diverse terreinen de Omgevingswet verder in. Zo ook op het gebied van schaderegeling. De huidige regelingen voor zowel planschade als nadeelcompensatie worden met de Invoeringswet vervangen door één nieuwe regeling.

Meer weten?

Service menu right