Certificeringsregeling en opleidingsstructuur duurzame energie voor installateurs

Meer artikelen
zonnepanelen

Europese lidstaten moeten met duurzame energie aan de slag. De RES-directive (EU-richtlijn Hernieuwbare energie) heeft tot doel om de toepassing van technieken voor duurzame-energie (DE) in de Europese lidstaten te stimuleren.

Artikel 14.3 uit deze richtlijn richt zich op de kleinschalige DE-toepassingen - DE-technieken in de gebouwde omgeving. De richtlijn gaat specifiek in op het oplossen van het knelpunt dat er een tekort ontstaat aan goede vakmensen (DE-installateurs) bij toenemende vraag naar deze technieken.

Volgens de richtlijn moest er eind 2012 een opleidings- en kwalificatiestructuur voor installateurs zijn. De Nederlandse overheid en markt hebben samen gewerkt aan dit kwaliteitsysteem. Hierdoor is voor de huidige generatie installateurs de mogelijkheid gekomen om bij- en nascholingcursussen te volgen en zich te kwalificeren als vakbekwaam installateur voor kleinschalige warmwaterketels en verwarmingsketels op biomassa, fotovoltaïsche en thermische systemen op zonne-energie, bodemenergie en warmtepompen. 

Via het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBISnl is de lijst met gekwalificeerde installateurs openbaar. U kunt er eenvoudig vakbekwame installateurs vinden.

Vakbekwaamheid installateurs

Vakbekwaamheid houdt in dat de DE-installateurs kennis en vaardigheden hebben op het gebied van installatie van DE-installaties en daarbij werken volgens geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen. Dit kunnen wettelijke (minimum)eisen zijn, maar ook binnen de certificatiestructuur afgesproken kwaliteitsnormen. Hiermee kunnen gecertificeerde installateurs zich duidelijker onderscheiden in de markt.

De stichting Kwaliteit voor Installaties (KvInl) is aangewezen als accreditatie–instelling. KvInl borgt de kwaliteit van de trainingen, het examen en het op basis daarvan afgegeven certificaat en maakt het kwaliteitssysteem transparant voor de markt. Om dit te bereiken heeft KvInl voor elke techniek een eigen opleidings-en examencommissie ingesteld met stakeholders uit de markt, en een centrale opleidings-en examencommissie.

KvInl kan opleidings-en exameninstellingen die voldoen aan de kwaliteitseisen erkennen als RES-opleider. Deelnemers die succesvol de eindtoetsen afleggen worden geregistreerd in het kwaliteitsregister QBISnl. Voor bodemenergie liggen deze taken ook deels bij Bodemplus.

Vakbekwaamheid installatiebedrijven

Een stap verder dan de kwalificatie van personen is de kwalificatie van bedrijven. Bedrijven en bedrijfkeurmerken kunnen in hun criteria voor toelating eisen aan vakbekwaamheid opnemen gebaseerd op de door KvInl erkende opleidingen, examens en vakbekwaamheidsbewijzen. Zo kunnen zij worden opgenomen in het kwaliteitsregister. Hoe de bedrijfskeurmerken de vakbekwaamheid in het installatiebedrijf borgen en welke overige eisen ze stellen aan het bedrijf, kan verschillen per keurmerk.

Voor bodemenergie en warmtepompen toegepast in combinatie met bodemenergie, erkent de overheid de bedrijfscertificaten en daarmee indirect ook de opleidingen waarop de vakbekwaamheidseisen betrekking hebben. Bodemplus voert deze taak uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De overheid heeft de certificering voor installateurs bodemenergie verplicht gesteld in het Besluit en Regeling Energieprestatie gebouwen.

De certificering voor installateurs van kleinschalige bio-energie, zonne-energie en warmtepompen met andere bronnen dan bodem is geen wettelijke verplichting. In (subsidie)regelingen of aanbestedingen vanuit de overheid kan vakbekwaamheid of certificering wel als voorwaarde worden gesteld. Ook private partijen kunnen certificering als kwaliteitseis stellen.

Filmclip

Bekijk de filmclip Het opleiden en certificeren van DE-installateurs (YouTube).

Praktijkverhalen

Op zoek naar voorbeelden uit de praktijk van samenwerking tussen gekwalificeerde installateurs en marktpartijen? Hier vindt u enkele praktijkverhalen.

Service menu right