Wetten en regels gebouwen

Meer artikelen
Bomen weerspiegelen in gebouw

Als ondernemer in de bouwkolom of vastgoedeigenaar heeft u te maken met een breed pakket aan regelgeving. Naast het Bouwbesluit zijn dit bijvoorbeeld de EPC-eisen en het verplichte energielabel.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen.

EPBD: energielabel en installatiekeuringen

De Nederlandse wet- en regelgeving over de energieprestatie van gebouwen is gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).
De huidige regelgeving voor gebouwen vanuit de EPBD staat in:

Bouwbesluit

Een belangrijk onderdeel van het Bouwbesluit is de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hierin staan de eisen die worden gesteld aan de energiezuinigheid van gebouwen Ook onderdeel van het Bouwbesluit zijn eisen aan onder meer ventilatiewaardes, luchtdichtheid en thermische isolatie. Bij het opleveren of verkopen van een gebouw is daarnaast een energielabel verplicht, voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Voor het aanvragen van een label kunt u hier alle informatie lezen. Overheidsorganisaties in publieke gebouwen moeten het energielabel zichtbaar voor het publiek ophangen.

Installatiekeuringen

Voor het milieu, energieverbruik en de veiligheid is het belangrijk dat verwarmingssystemen en airconditioningssystemen goed functioneren. Daarom geldt er een keuringsplicht voor grote systemen. Op de pagina over installatiekeuringen leest u meer over de eisen.

Overige regelgeving

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor de meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouwen, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte gelden algemene regels of moet u een melding doen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bundelt 25 vergunningen en regelt dat alles via één omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Dit kan digitaal via www.omgevingsloket.nl.

Omgevingswet
Het omgevingsrecht gaat op de schop. Deze nieuwe wet (naar verwachting vanaf 2018 van kracht) vereenvoudigt en bundelt de regels voor ruimtelijke projecten, waaronder bouw- en verbouwprojecten.

Wet Milieubeheer
Dit is de belangrijkste milieuwet. De wet bepaalt hoe het milieu kan worden beschermd en regelt onder andere of de bedrijfsvoering van een onderneming een omgevingsvergunning, nodig heeft of dat kan volstaan met het indienen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. De wet speelt een belangrijke rol in het Energieakkoord.

Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit is gebaseerd op de Wet Milieubeheer en bevat algemene milieubeheerregels voor bedrijven bij activiteiten. Het merendeel van de regels gaat over procesactiviteiten in industriële- en handelsbedrijven. Gebouwgebonden activiteiten zijn onder andere het in werking hebben van stook- en koelinstallaties. Het Activiteitenbesluit bevat ook regels over het besparen van energie. Voor utiliteitsgebouwen is bijvoorbeeld de bepaling opgenomen dat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar uitgevoerd moeten worden.

Met de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u controleren of een vergunning of medling nodig is, inzicht krijgen in welke milieuregels en maatregelen voor u gelden en online een melding indienen.

In oktober 2015 zijn belangrijke wijzigingen in het Activiteitenbesluit en in de Activiteitenregeling gepubliceerd. Hiermee worden de ‘erkende maatregelen’ (energie) geïntroduceerd. De wijzigingen met betrekking tot het onderdeel ‘energie’ zullen naar verwachting op 1 december 2015 in werking treden. Uitgebreide informatie over deze wijzigingen is te vinden bij InfoMil.

Wet natuurbescherming
Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet de eigenaar controleren of er geen beschermde soorten aanwezig zijn. Zoals vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. U moet hier rekening mee houden bij uw verbouwingsplannen. Lees meer op Wet natuurbescherming.

Bodemenergie
Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de regels met betrekking tot het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor warmte koude opslagsystemen (WKO) en bodemwarmtewisselaars.

Links

 • Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik
  Beantwoordt vragen over de interpretatie en toepassing van de Woningwet, het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit, de regels rondom bouwvergunningvrij bouwen en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen uit de Wabo.
 • Bouwvoorschriften
  Wie een gebouw gaat bouwen, verbouwen (renoveren) of gebruiken heeft te maken met de bouwregelgeving. Deze pagina biedt u een overzicht.
 • Huisvesting – Ondernemersplein
  Met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden als u start met een bedrijf op zoek bent naar huisvesting? Het Ondernemersplein helpt bij het zoeken van een locatie, de rol van het bestemmingsplan en het inventariseren welke vergunningen u nodig heeft.
 • Vanuit de EPBD Recast  dienen alle lidstaten van de EU verantwoording af te leggenover  het gevoerde energiezuinigheidsbeleid voor gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van kostenoptimaliteitsberekeningen. Onderaan bij 'Downloads' vindt u de belangrijkste rapportages die Nederland de EU hierover aanbood.
 • Regelhulp Legionellapreventie Deze regelhulp is bedoeld om u te helpen deze vragen te beantwoorden en daarmee vast te stellen of u een legionellaverplichting op het gebied van leidingwaterinstallaties heeft. Verder wordt met de regelhulp duidelijk welke acties u moet nemen om aan de eisen voor legionellapreventie te voldoen.
 • Regelhulp brandveilig gebruik van bouwwerken Met deze regelhulp kan de verantwoordelijke voor het gebruik van een bouwwerk nagaan of hij voldoet aan de wettelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken (en eventuele bijbehorende open erven en terreinen).

Service menu right