Activiteitenbesluit en energiebesparing

Meer artikelen
PoptaDelft - duurzaam gebouw

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). De energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op.

In het Activiteitenbesluit, art. 2.15 is de verplichting beschreven dat in dergelijke gebouwen alle maatregelen zijn genomen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Ook in de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen haalbaar met een korte terugverdientijd. Een terugverdientijd is mede afhankelijk van de energieprijs. Om onnodige discussies te vermijden zijn ter verduidelijking erkende maatregelen aangewezen per bedrijfstak.

Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de erkende maatregelen? Dan gaat het bevoegd gezag ervan uit dat de organisatie voldoet aan de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit.

Beschikbare erkende maatregelen

Voor de gebouwde omgeving zijn voor de volgende utiliteitsgebouwen erkende maatregelen aangewezen:

 • kantoren

Energiebesparing in kantoren, dit zijn de 15 erkende maatregelen

 • zorggebouwen

banner energiebesparing gebouwen in de zorg

 • onderwijsgebouwen

banner energiebesparing gebouwen in het onderwijs

Uitbreiding erkende maatregelen 2017

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu defineerde ook erkende maatregelen voor de volgende edrijfstakken:

 • hotels;
 • restaurants;
 • sport en recreatie;
 • mobiliteitsbranche;
 • agrarisch sector;
 • levensmiddelenbranche.
Deze erkende maatregelen treden naar verwachting per 1 juli 2017 in werking.

Erkende maatregelen voor nieuwe sectoren

Het ministerie werkt ook aan voorstellen voor erkende maatregelen voor een nieuwe groep sectoren.

 • drukkerijen, papier -en kartonverwerking;
 • bouwmaterialen;
 • hout- en meubelindustrie;
 • tankstations en wasstraten;
 • verf- en inktindustrie;
 • detailhandel.
Deze maatregelen zouden per 1 januari 2018 in werking treden.

Belang maatregelen doelmatig DBO

Nu zijn ook maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) vastgesteld voor de aangewezen erkende maatregelen voor energiebesparing. De maatregelen DBO vormen een belangrijk onderdeel van het toezicht op erkende maatregelen energiebesparing. Dit zijn een soort bijbehorende maatregelen van de erkende maatregelen. Ze geven namelijk aan hoe erkende maatrgelen beheert en onderhouden moeten worden. De handreiking erkende maatregelen geeft hierover meer informatie.

Energielabel en Activiteitenregeling

In bijlage 10 van de Activiteitenregeling zijn de erkende maatregelen opgenomen. Vanuit hier is ook een koppeling gemaakt met het Energielabel. Van kantoren met een Energielabel C wordt verwacht dat zij voldoen aan de gebouwgebonden maatregelen over de verwarmingsinstallatie, isolatie van de buitenmuur, vaste verlichting en ventilatie-installatie. Aandachtspunt blijft wel een doelmatig beheer en onderhoud.

Bevoegd gezag en InfoMil

Infomil is het kenniscentrum voor het bevoegd gezag en omgevingsdiensten rondom onder andere energiebesparing en bedrijven. Omgevingsdiensten voeren veelal toezichthoudende taken uit op energiebesparingsgebied in opdracht van het bevoegd gezag, maar dit verschilt per regio.

Het bevoegd gezag kan zijn eigen handhavingsstrategie bepalen. Vaak begint het bevoegd gezag ermee om in gesprek te gaan met een bedrijf en te stimuleren om maatregelen te nemen. Als stok achter de deur is er de dwangsom.

Split incentives voorkomen

Soms kan er sprake zijn van verschillende belangen tussen verhuurder en gebruiker van een gebouw (split incentive). Een verhuurder investeert bijvoorbeeld in maatregelen voor energiebesparing. Maar de gebruiker van het gebouw is degene die profiteert van lagere energiekosten. Op het Platform Duurzame Huisvesting vindt u oplossingen, zoals de Greenlease Menukaart. Dit is een voorbeeld van een huurcontract dat split incentives voorkomt.

Energieakkoord

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt voor de intensivering van het toezicht en de handhaving op dit besluit. De VNG stimuleert gemeenten om meer uit energiebesparing bij bedrijven te halen.

Om als bedrijf snel en eenvoudig te kunnen laten zien dat er wordt voldaan aan deze wetgeving, wordt het instrument Energie Prestatie Keuring ontwikkeld.

Het Expertisecentrum Energiebesparing helpt brancheorganisaties, bedrijven en bevoegde gezagen bij kennisoverdracht rondom het uitvoeren van energiebesparing.

MJA

MJA-deelnemers moeten ook voldoen aan het Activiteitenbesluit, maar hebben in het MJA-convenant hier afspraken over gemaakt. Ieder jaar leggen ze verantwoording af via de monitoring rondom het energieverbruik en de genomen maatregelen. Een keer in de 4 jaar maken zij een Energy efficiency plan (EEP). Zij zijn verplicht om een Energiezorgsysteem toe te passen.

Grote bedrijven die geen MJA-deelnemer zijn, moeten ook iedere 4 jaar een energy-audit maken.

Downloads:

Service menu right