Agrosectoren - Bloembollen- en bolbloementeelt

Meer artikelen
mannen in tulpenveld
De bloembollen- en bolbloemensector verbruikt vooral energie om te drogen en te verwarmen. Al vele jaren investeert de sector in energiebesparing via de meerjarenafspraken (MJA).
 
Ook de komende jaren gaat de energiebesparing door in een tempo van 2,2% per jaar. Daarnaast gaat de bloembollen- en bolbloemensector meer duurzame energie inkopen en zelf ook produceren. De sector streeft naar een jaarlijkse toename van het aandeel duurzame energie met 0,4%.

De ambitie is dat in 2020 nieuw te starten bloembollenbedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel telen en broeien. Dit komt bovenop de bestaande doelen voor energie-efficiencyverbetering en de implementatie van duurzame energieopties.

Stuurgroep Bloembollen en Bolbloemen

De Stuurgroep Bloembollen- en Bolbloementeelt stelt jaarlijks een activiteitenprogramma vast om de telers te ondersteunen bij het bereiken van de doelen. Deze Stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van:
  • Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) (voorzitter: André Hoogendijk)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) (secretaris: Nešad Smailbegović)
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Teler (vertegenwoordiger van de groep telers)
De Stuurgroep, Projectgroep en Werkgroep Energie van het Milieuplatform functioneren samen in het kader van de Schone en Zuinige Bloembollen- en Bolbloementeelt.

Kansen voor de sector

De inzet van voor de hand liggende energiebesparingsmaatregelen in de teelt (zoals: klimaatcomputer, ethyleengestuurde ventilatie, afgeronde uitblaasopeningen en frequentie geregelde ventilatie) kan leiden tot aanzienlijke energiebesparingen (circa 50%).
 
Toepassing van deze energiebesparende maatregelen in combinatie met een zonnedak (luchtcollector) of door de zon opgewarmde kaslucht kan het verbruik van energie opgewekt uit fossiele brandstof verder doen afnemen. Deze inschatting zonder kwaliteitsverlies is in het kader van het meerjarenproject "State of the Art, bewaring van tulpenbollen” ook bewezen.

Meerlagenteelt

Broeien in meerdere lagen (meerlagenteelt) is een nieuw systeem van kasruimte- en energiebenutting. Door de toepassing van meerlegenteelt gaat het energieverbruik omlaag en verbeteren arbeidsomstandigheden. Ook er vindt geen of minder uitstoot van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen plaats. In het kader van het project “Meerlagenteelt in de praktijk” zijn aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd.
 
In de visie zijn de klimaatneutrale bloembollen- en bolbloemenbedrijven van 2020 omschreven. Om de te kunnen realiseren, zijn ingrijpende veranderingen in teelt- en broeimethode en de energievoorziening nodig.
 
Meer informatie over verschillende energiebesparende maatregelen, de ontwikkelingen hiervan en de effecten leest u in de rapporten. Deze vindt u onder Downloads. Ook kunt u ze opvragen bij RVO. Zie voor meer informatie de download “Overzicht van de relevante publicaties”.

Nuttige links

Kennis over energiebesparende maatregelen voor bloembollenbedrijven is ontsloten op bloembollenweb.

Service menu right