Onderzoek naar de stand van de techniek bij een Nederlandse octrooiaanvraag

Meer artikelen
octrooibewijs

De stand van de techniek is alles wat vóór de indiening van de octrooiaanvraag schriftelijk of mondeling openbaar toegankelijk is gemaakt. Het doel van het onderzoek naar de stand van de techniek is de status ervan te achterhalen.

Sinds de wetswijzigingen in de Rijksoctrooiwet 1995 is een onderzoek naar de stand van de techniek verplicht bij een Nederlandse aanvraag. Met dit onderzoek kan zowel de aanvrager als een derde beter de waarde van het verleende octrooi inschatten.

Uw verzoek om een onderzoek moet u binnen 13 maanden na uw octrooiaanvraag indienen, anders vervalt uw aanvraag. De onderzoeksresultaten ontvangt u ongeveer 9 maanden na aanvraag voor het onderzoek. Vervolgens mag u op basis van de gevonden (wellicht bezwarende) literatuur uw octrooiaanvraag herschrijven.

Nationaal of internationaal onderzoek

Een octrooiaanvrager kan kiezen tussen een nationaal en internationaal onderzoek naar de stand van de techniek. Tussen de twee typen bestaat geen kwalitatief verschil. Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voert het nationale onderzoek naar de stand van de techniek uit. Het Europees Octrooibureau (EOB) doet het internationale onderzoek.

Een internationaal onderzoek (€ 794) is duurder dan een nationaal onderzoek (€ 100). Echter, het internationale onderzoek kunt u opnieuw gebruiken bij het aanvragen van een Europees octrooi of bij het volgen van de internationale PCT-route.

Wie voert het onderzoek naar de stand van de techniek uit?

Een van onze specialisten of het EOB vergelijkt uw octrooiaanvraag met vergelijkbare beschrijvingen in octrooiliteratuur en andere publicaties, zoals tijdschriften of online publicaties. Hij/zij maakt hiervoor met name gebruik van octrooidatabanken.

Onderzoeksresultaten

Het resultaat van het onderzoek staat in een onderzoeksrapport. Meestal bevat dit rapport enkele octrooipublicaties en tijdschriftartikelen. Vanaf 1 juli 2006 geven wij bij het onderzoeksrapport een schriftelijke opinie.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft u nog 2 maanden de tijd de aanvraag te herschrijven, als bijvoorbeeld de vinding minder nieuw is dan u dacht. Zo ontstaat een octrooirecht dat grotere kans heeft stand te houden bij de rechtbank tijdens een gerechtelijke procedure.

Rijksoctrooiwet 1995

Het onderzoeksrapport is belangrijk voor de octrooiaanvrager en voor anderen, bijvoorbeeld concurrenten. Dit rapport is het enige instrument waarmee zij kunnen inschatten of het octrooi voldoet aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit. Onder de Rijksoctrooiwet 1995 worden octrooien immers zonder toetsing vooraf verleend. Dus ook als uit het rapport is af te leiden dat het onderwerp van het octrooi niet nieuw of inventief is.

Service menu right