Internationale verdragen in het octrooirecht

Meer artikelen
octrooien merk model

Diverse internationale verdragen regelen aspecten binnen het octrooisysteem. Zij hebben voor een belangrijk deel de inhoud van de huidige Rijksoctrooiwet 1995 bepaald.

Internationale verdragen
VerdragJaar totstandkomingBelangrijkste aspecten
Unieverdrag van ParijsParijs 1883- assimilatiebeginsel
- regeling van recht van voorrang
- tentoonstellingsprioriteit
- oprichting nationale bureaus
WIPO-verdragStockholm 1967oprichting World Intellectual Property Organisation
Verdrag van Straatsburg (geimplementeerd in de Rijksoctrooiwet)Straatsburg 1964- harmonisatie nationale octrooiwetten
- materieel recht
Overeenkomst van Straatsburg1971internationale classificatie van octrooien
Gemeenschapsoctrooi (GOV)
N.B. Is nog niet in werking getreden
Luxemburg 1975- invoering gemeenschapsoctrooi
- bijeenkomend effect: harmonisatie nationale octrooiwetten
Samenwerkingsverdrag (PCT)Washington 1970- regeling van internationale aanvraagprocedure
- centrale uitvoering nieuwsheidsonderzoek
Europees Octrooiverdrag (EOV)München 1973/2000- regeling voor aanvraag en verlening van Europese octrooien door het Europees Octrooibureau
- centralisatie octrooiverlening binnen Europa
- bijkomend effect: harmonisatie
nationale octrooiwetten
- ook voor lidstaten buiten de EU (zoals Turkije en Zwitserland)
- in 2000 ingrijpend gewijzigd (in werking getreden per 13 december
2007)
Protocol van Londen bij EOV (Vertalingenprotocol) (geïmplementeerd in de Rijksoctrooiwet)Londen 2000- eisen aan de vertaling van Europese octrooien
- sinds 1 mei 2008 in werking
Agreement on Trade Related Aspects of International Property Rights (TRIPS)Marrakech 1994- eisen voor (minimale) octrooibescherming en handhaving van octrooirechten in verdragsstaten
- harmonisatie nationale
octrooiwetten
- annex bij WTO-verdrag
 
Richtlijn voor biotechnologische uitvindingen (geïmplementeerd in de Rijksoctrooiwet 1995)Brussel 1998- regeling voor de octrooieerbaarheid van
biotechnologische uitvindingen
- harmonisatie nationale
octrooiwetten
Verordening betreffende de verlening van aanvullende beschermingscertificaten (ABC's)Brussel 1998- regeling voor aanvullende bescherming van geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen
Verdrag van Boedapest1977- internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening
Handhavingsrichtlijn Intellectuele EigendomsrechtenBrussel 2004- handhaving van intellectuele eigendomsrechten
- harmonisatie nationale octrooiwetten

Service menu right