Aanbestedingsprocedure externe EU-programma's

Meer artikelen
VN-gebouw New York met vlaggen

Aanbestedingen zoeken

Aanbestedingen kunt u vinden in Tenders Electronic Daily (TED). Aanbestedingen specifiek gericht op de externe EU-programma's vindt u op de website van  EuropeAid. Op deze website vindt u ook de projectcyclus die de grote externe programma's doorlopen.

Handleiding voor aanbestedingen

Aanbestedingen worden uitgevoerd volgens de EU 'Practical Guide to contract procedures for EC external actions' (PRAG). Uitgezonderd hiervan zijn activiteiten op het gebied van humanitaire hulp. De EU PRAG is een uitgebreide handleiding met gedetailleerde informatie over de procedures en regels voor de inkoop van goederen, diensten en werken.

Strikte eisen aan offertes

De Europese Commissie stelt strikte eisen aan de vorm van offertes. Vormfouten zoals het ontbreken van documenten en het niet gebruiken van voorgeschreven formats leiden automatisch tot diskwalificatie. Dit geldt ook voor het te laat indienen van de offerte.

Soorten aanbestedingsprocedures

De EU kent verschillende aanbestedingsprocedures:
 

  • Een openbare procedure is een algemene uitnodiging tot inschrijving: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep van deze personen kan een offerte indienen. De openbare procedure wordt vooral gebruikt voor aanbesteding van goederen en werken. Deze procedure is niet voor opdrachten in de dienstensector. Grote opdrachten worden internationaal aanbesteed. Voor opdrachten onder een bepaald bedrag is lokale aanbesteding van toepassing. Bij de beoordeling geldt 'value-for-money': de laagste prijs die voldoet aan de specificatie wint.
  • In een niet-openbare procedure vraagt de aanbestedende dienst een beperkt aantal kandidaten deel te nemen aan de aanbesteding. De beoordeling van de offertes van bedrijven die op de shortlist staan, gaat volgens het 'twee-enveloppensysteem'. Alleen als het technische voorstel (eerste enveloppe) voldoet aan de criteria gaat de tweede enveloppe open: het financiële voorstel.
  • Bij een kaderovereenkomst maakt de Europese Commissie gebruik van een lijst met vaste leveranciers van bepaalde goederen of diensten. Kaderovereenkomsten worden vooral ingezet bij de vraag naar dienstverlening. En als identieke of gelijksoortige goederen herhaaldelijk geleverd moeten worden.
  • De competitieve onderhandelingsprocedure kent geen publicatie van aanbestedingsberichten. De aanbestedende dienst stelt op basis van informatie uit databanken, internet en onderzoeksbureaus een lijst samen van minimaal 3 geschikte ondernemingen. Deze bedrijven ontvangen een uitnodiging om een offerte in te dienen en de aanbestedingsstukken.
  • Bij de onderhandelingsprocedure gaat de aanbestedende dienst direct in overleg met de gegadigde(n) van zijn keuze. Er wordt geen aanbestedingsbericht vooraf gepubliceerd.

Service menu right