Menu Zoeken

EU-landen: CE-markering

Meer artikelen
Joint Technology Initiatives (JTI)

CE-markering is een merkteken dat moet garanderen dat een product veilig is en de gezondheid en het milieu niet schaadt.

CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan Europese wetgeving en vrij op de Europese markt mag worden verhandeld. Een fabrikant die een CE-markering aanbrengt, verklaart dat zijn product voldoet aan alle Europese richtlijnen voor dat product (richtlijnen over veiligheid, gezondheid en milieu). Soms kunnen op één product meerdere richtlijnen van toepassing zijn.

CE-markering en Europese markt

Producten met CE-markering mogen worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen, dan is CE-markering niet toegestaan. Ook mogen ze dan niet binnen de EER worden verkocht.

CE-markering wil niet zeggen dat een product in de EER is gemaakt. Het wil zeggen dat het is beoordeeld of gekeurd voordat het op de Europese markt kwam. En dat het dus voldoet aan de wettelijke eisen.

Productgroepen

Tot de productgroepen waarvoor CE-markering is vereist behoren o.a. machines, gastoestellen, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, elektr(on)ische apparatuur, pleziervaartuigen en speelgoed. Een overzicht van de productgroepen waarvoor CE-markering geldt, vindt u ook op de CE-markeringswebsite van de Europese Commissie. Produceert u goederen die niet vallen onder de Nieuwe Aanpak Richtlijnen dan mag u geen CE-markering aanbrengen.

Verantwoordelijkheden fabrikant

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om een conformiteitsbeoordeling uit te voeren, een technische (constructie)dossier samen te stellen, de EG-conformiteitsverklaring op te stellen en de CE-markering op het product aan te brengen (zie: stappenplan CE-markering). Als de richtlijnen dit voorschrijven, moet de fabrikant zijn product ook laten onderzoeken door een bevoegde keuringsinstantie (notified body).

Verantwoordelijkheden overige partijen

Groothandelaars en distributeurs moeten controleren of het product de vereiste CE-markering draagt en de nodige documentatie aanwezig is. Wordt het product geïmporteerd van buiten de EER, dat moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen heeft genomen. En of hij op aanvraag de vereiste documentatie kan leveren.

Importeurs of distributeurs die een product onder eigen naam of handelsmerk verhandelen, nemen feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. Zij moeten zorgen dat zij beschikken over voldoende informatie over het ontwerp en de vervaardiging van het product.

Meer informatie

Service menu right