Menu Zoeken

EU-landen: CE-markering

Meer artikelen

Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. Dit geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Deze eisen zijn vastgelegd in ongeveer 30 productspecifieke Europese richtlijnen en verordeningen. Soms valt een product onder meerdere richtlijnen voor CE-markering. Produceert u goederen die niet onder deze richtlijnen vallen? Dan mag u geen CE-markering toepassen. De CE-markering - herkenbaar aan de letters C en E - moet op het product staan of op een daarop aanwezig gegevensplaatje.

Productgroepen CE-markering

Tot de productgroepen waarvoor CE-markering vereist is horen onder andere machines, gastoestellen, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, elektr(on)ische apparatuur, pleziervaartuigen en speelgoed. De website van de Europese Commissie heeft een overzicht van productgroepen waarvoor CE-markering geldt.

Doel van CE-markering

De CE-markering heeft 2 doelen:

  • bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER
  • harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER.

Verantwoordelijkheden ondernemers

Met CE-markering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en). Hiertoe moet een fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen en ten slotte CE-markering aanbrengen op zijn product (zie stappenplan CE-markering). Als de richtlijnen een test van het product voorschrijven, moet de fabrikant deze test laten uitvoeren door een bevoegde keuringsinstantie (notified body).

Bij import van een product van buiten de EER moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen voor CE-markering heeft genomen. En of de fabrikant op aanvraag de vereiste documentatie kan leveren. Verhandelt een importeur of distributeur een product onder eigen naam of handelsmerk? Dan neemt hij daarbij feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. De importeur of distributeur moet dan voldoende informatie over het ontwerp en de fabricage van het product hebben.

Meer informatie over CE-markering

Vragen kunt u stellen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

  • T 088 042 42 42

Service menu right