Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Meer artikelen
Koeien in weiland - Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Op 1 januari 2016 is een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer van start gegaan, het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Het doel hiervan is bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en het behalen van internationale doelen.

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is een subsidie voor het treffen van beheermaatregelen. De subsidie wordt verleend voor een periode van 6 jaar. Voor elk beheerjaar moet u een plan voor jaarlijks beheer indienen via de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN). Daarnaast vraagt u jaarlijks uitbetaling aan voor alle opgegeven percelen in het jaarlijks beheer waarvoor u een betaling wil ontvangen.

In de Activiteitenkalender ANLb vindt u de belangrijkste data voor de regeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Collectieven

De subsidie wordt aangevraagd door collectieven. Dat zijn gecertificeerde samenwerkingsverbanden van boeren en grondgebruikers.

Deze collectieven zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een leefgebied voor kwetsbare soorten en/of het ondersteunen van watermaatregelen. Zij zorgen voor een gebiedsgerichte samenwerking met elkaar, met overheden en met andere gebiedspartners (bijvoorbeeld natuurbeheerders). De samenwerking is gericht op de samenhang in het beheer van (agrarische) natuur, landschap en water, voor recreatie en cultuurhistorie. Daarnaast begeleiden de collectieven agrariërs bij het inpassen van het gebiedsbeheer in hun bedrijfsvoering. Dit biedt zowel economisch als ecologisch een duurzaam perspectief. Agrarische productie gaat hierbij hand in hand met het behoud van natuurlijke waarden.

Voor wie

Gecertificeerde collectieven bestaande uit landbouwers en andere gebruikers van landbouwgrond kunnen deze subsidie aanvragen. De certificering van het collectief gaat via de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Deze stichting geeft namens de provincie een certificaat af.

Gebiedsaanvraag indienen

Het collectief dient tijdens de openstellingsperiode een aanvraag tot subsidieverlening (de gebiedsaanvraag) in bij de provincie. In deze aanvraag staat onder andere de minimale en maximale omvang van uit te voeren beheeractiviteiten per leefgebied. Ook berekening van de kosten voor het uitvoeren van beheeractiviteiten is onderdeel van de aanvraag.

De collectieven die een subsidieverlening hebben gekregen, kunnen in aanmerking komen voor uitbetaling van de subsidie.

Openstellingsperiode ANLb 2017 per provincie

Groningen: 1 juni t/m 30 juni 
Friesland: 1 september t/m 30 september
Drenthe: 1 juli t/m 31 juli
Overijssel: 1 juli t/m 31 juli
Gelderland: 1 juli t/m 31 juli
Utrecht: 1 juni t/m 31 augustus
Flevoland: 7 juli t/m 7 augustus
Noord-Holland: bekendmaking verwacht op 12 september
Zuid-Holland: 1 september t/m 30 september
Zeeland: 24 juni t/m 21 juli
Brabant: 1 augustus t/m 31 augustus
Limburg: geen openstelling

Betaling aanvragen

Na toewijzing van de gebiedsaanvraag, dient het collectief jaarlijks een betalingsaanvraag in voor alle opgegeven percelen in het jaarlijks beheer waarvoor hij een betaling wil ontvangen. Met de betalingsaanvraag wordt de ligging en de omvang van het perceel vastgelegd, evenals het grondgebruik.

U verstuurt uw betalingsaanvraag via de SCAN-GIS-applicatie naar RVO.nl. De betalingsaanvraag moet uiterlijk 15 mei 2016 door RVO.nl zijn ontvangen. Binnen 10 weken na afloop van het beheerjaar, ontvangt het collectief de beslissing op de betalingsaanvraag. Een eventuele betaling volgt binnen 6 weken na deze beslissing. Bij de beslissing krijgt u een betaalspecificatie.

In de toelichting op de betaalspecificatie (pdf) en in het bijbehorende overzicht kwaliteitsindicatoren (pdf) staat uitleg over de betaalspecificatie.

Bent u deelnemer in het collectief en wilt u meer weten over de betaling? Neem dan contact op met uw collectief.

Natuurbeheer agrarisch SNL-a

Let op: Voor de regeling Natuurbeheer agrarisch SNL (SNL-a) moeten de beheerders van de percelen voor beheerjaar 2016 wel via de Gecombineerde opgave het betaalverzoek indienen.

Downloads:

Service menu right