Agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer (SNL)

Meer artikelen
ganzen boven weiland - SNL subsidie

Bent u agrarisch ondernemer en neemt u maatregelen voor agrarisch natuurbeheer? Dan kunt u een jaarlijkse vergoeding krijgen van de Subsidie Natuur en Landschap (SNL).

De provincies verstrekken deze SNL subsidie omdat zij waardevolle landbouwgebieden verder willen ontwikkelen.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen er geen nieuwe overeenkomsten worden afgesloten. Voor lopende overeenkomsten moet er wel elk jaar een betaalverzoek worden ingediend. Op 1 januari 2016 is een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gestart: het ANLb.

Voor wie

De SNL subsidie agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer  is bedoeld voor agrarisch ondernemers die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer.

Subsidiepakketten

Er zijn verschillende beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond, bijvoorbeeld weidevogelbeheer, akkervogelbeheer of botanische pakketten. Ook zijn er landschapsbeheerpakketten: bijvoorbeeld hoogstamboomgaard, knotbomen, houtwal of poelen. Op het Portaal Natuur en Landschap vindt u meer informatie over de beheerpakketten. Op dit portaal vindt u ook het Openstellingsbesluit van uw provincie, dat onder andere de subsidietarieven bevat.

Toeslag ruige stalmest

De toeslag voor ruige stalmest krijgt u als u ruige stalmest uitrijdt op land waarop een beheerpakket weidevogelgrasland ligt. Sinds 2014 meldt u het uitrijden van ruige stalmest bij uw gebiedscoördinator. Dit geldt zowel voor relaties met een collectieve aanvraag als voor relaties met een individuele aanvraag. Wie uw gebiedscoördinator is kunt u vinden op het Portaal Natuur en Landschap.

Last Minute-vergoeding

De provincie kan een aanvullende vergoeding geven voor extra beheermaatregelen. U wilt bijvoorbeeld later maaien omdat u veel kuikens op uw land ziet. Dit is een extra beheermaatregel die geldt als Last Minute-beheer. Neem hierover contact op met uw gebiedscoördinator. Komt u voor een vergoeding in aanmerking? Dan ontvangt u die tegelijk met de beheervergoeding.

Jaarlijks beheer

Heeft u een lopende SNL-a aanvraag voor collectief beheer? Dan bepaalt u in overleg met uw gebiedscoördinator uw jaarlijks beheer. Dit gebeurt in de periode van 1 september tot en met 31 december, voorafgaand aan het beheerjaar. U kunt geen nieuwe aanvraag doen. Er is een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 (ANLb16).

Voorwaarden

Als u SNL subsidie heeft aangevraagd voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer SNL, dan gelden er voorwaarden tijdens de subsidieperiode.

Jaarlijks betaalverzoek

Heeft u SNL subsidie voor uw beheerovereenkomst toegewezen gekregen, dan doet u jaarlijks een betaalverzoek. Dit doet u voor alle (goedgekeurde) beheereenheden waarvoor u dat jaar het beheer voert. Dit doet u zowel als u een individuele beheerder bent en ook als u een deelnemer bent in een collectief beheerplan. De gebiedscoördinator regelt het betaalverzoek niet voor de deelnemers aan een collectief beheerplan. Het betaalverzoek doet u via de Gecombineerde Opgave. Meer informatie over het volgen van uw betaalverzoek en de uitbetaling vindt u op mijn.rvo.nl.

Wijziging in beheer

Wanneer u door omstandigheden niet langer het beheer kunt voeren over een of meer percelen uit uw subsidieovereenkomst, geeft u dit zo snel mogelijk aan ons door. Als u een deelnemer bent aan een collectief beheerplan geeft u dit ook door aan uw gebiedscoördinator. Gebruik hiervoor een wijzigingsformulier dat u telefonisch bij ons kunt aanvragen. De wijziging kan gevolgen hebben voor de hoogte van het subsidiebedrag. Dit is afhankelijk van de soort wijziging. U meldt percelen aan- en af via Percelen registreren.

ANLb2016

Op 1 januari 2016 is een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gestart: het ANLb. Het hoofddoel is dat agrarische collectieven in kansrijke gebieden samen met de gebiedspartners werken aan gunstige condities voor soorten waarvoor een instandhoudingsplicht geldt. De provincies zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij hebben het beleid en de natuurbeheerplannen opgesteld met daarin de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het agrarische beheer.

Overstappen naar ANLb

Heeft u een SNL-overeenkomst en vallen uw percelen helemaal of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb)? Dan kunt u overstappen naar het ANLb. Daarvoor moest u wel eerst uw lopende subsidieovereenkomst beëindigen. U kon de beëindiging uiterlijk voor de start van de openstellingsperiode ANLb 2017 van uw provincie bij ons melden via mijn.rvo.nl.

De subsidie die u al heeft ontvangen en die u ontvangt voor beheerjaar 2016 hoeft u niet terug te betalen.

Voorwaarden voor het overstappen naar het ANLb

  • Uw bedrijf valt geheel of gedeeltelijk binnen de nieuwe begrenzing van de leefgebieden van het ANLb en/of de categorie water.
  • U neemt in 2017 deel aan de gebiedsaanvraag van een agrarisch collectief in de provincie waar u SNL-beheer voerde.
  • U kunt alleen overstappen voor een gehele individuele aanvraag of min-max aanvraag. Heeft u meerdere doorlopende overeenkomsten, dan kunt u dus per overeenkomst/aanvraag overstappen.
  • U meldt de beëindiging uiterlijk voor de start van de openstellingsperiode ANLb 2017 van uw provincie bij ons via mijn.rvo.nl.

Service menu right