Voor welke landbouwgronden subsidie 2017

Meer artikelen

Grond die overwegend voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt is subsidiabel voor betalingsrechten. Dit betekent dat u voor deze landbouwgronden uitbetaling van betalingsrechten kunt aanvragen.

Dit doet u door uw percelen op te geven in Mijn Percelen en in uw Gecombineerde opgave voor deze percelen uitbetaling van betalingsrechten aan te vragen. Vervolgens controleert RVO.nl de opgegeven percelen en beoordeelt of de percelen aan de voorwaarden voldoen en kunnen worden aangemerkt als landbouwgrond. Voldoet een perceel niet aan de voorwaarden, dan krijgt u er geen subsidie voor.

Om subsidie te krijgen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • Degene die uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt, heeft de landbouwgrond op 15 mei van het aanvraagjaar in gebruik.
  • De landbouwgrond is het hele kalenderjaar voor de landbouw in gebruik. Heeft u in een kalenderjaar een perceel 90 dagen of korter niet gebruikt voor landbouwactiviteiten door evenementen of werkzaamheden? Dan heeft u nog wel recht op uitbetaling van betalingsrechten. Kijk voor meer informatie op de pagina Evenementen en werkzaamheden. Als de grond voor of na 15 mei bij iemand anders in gebruik is of komt, dan voldoet deze gebruiker ook aan de voorwaarden. De grond moet dus het hele jaar aan de voorwaarden voldoen.
  • De grond wordt in goede landbouw- en milieuconditie gehouden. Lees hierover meer op de pagina GLB Randvoorwaarden.

Niet subsidiabel

Gronden die niet overwegend voor landbouwactiviteiten worden gebruikt, zijn niet subsidiabel voor betalingsrechten. Dit zijn onder andere:

  • natuurgronden, behalve bepaalde natuurbeheertypen
  • kassen
  • wegbermen tot een breedte van 3 meter van de weg of breder als het verkeer op de weg de uitvoering van landbouw hindert
  • stadsparken, speelweides, kinderboerderijen
  • gronden waarop installaties voor de benutting van zonne-energie staan
Wilt u weten welke oppervlakten en gronden niet onder landbouwgrond vallen? Of waarmee u rekening moet houden bij het intekenen van percelen? Lees dan de Handleiding Percelen: landbouwgrond of niet (pdf).
 

Natuurgronden

In de natuurbeheerplannen leggen de provincies jaarlijks de verschillende natuurbeheer- en landschapsbeheertypen voor percelen en terreinen vast. U vindt een beheertypekaart op het Portaal Natuur en Landschap. Wanneer u 'Beheertypekaart' aanvinkt, verschijnen de vastgestelde codes van alle gebieden in Nederland. Een aantal van de N-codes is wel subsidiabel voor betalingsrechten.

Ook hier geldt dat RVO.nl de opgegeven percelen controleert en beoordeelt of de percelen aan de voorwaarden voldoen en kunnen worden aangemerkt als landbouwgrond. Voldoet een perceel niet aan de voorwaarden, dan krijgt u er geen subsidie voor.

In de Tabel Subsidiabele natuur- en landschapsbeheertypen 2017 (pdf) ziet u voor welke N-code u wel of geen subsidie kunt aanvragen.

Let op: Op dit moment zijn de beheertypekaarten op het Portaal Natuur en Landschap nog niet volledig actueel. Deze gronden staan wel goed in het perceelsregister. U kunt deze gronden bekijken door in Mijn percelen in de legenda 'Topografische grenzen' aan te vinken. De percelen met de Topografische grens Type C zijn natuurgronden.

Heeft u heide, duinen en kwelders in gebruik en laat u deze gronden begrazen door schapen of vrouwelijk vleesvee? Dan kunt u graasdierpremie aanvragen met de Gecombineerde opgave. Lees meer over de voorwaarden op onze informatiepagina Graasdierpremie 2017.

Gewassen

In de Tabel Gewassen en GLB 2017 (Excel) ziet u voor alle gewassen de informatie die voor 2017 van belang is voor het GLB. U kunt bijvoorbeeld zien of op een gewas betalingsrechten uitbetaald worden, of het bouwland is, of het een apart gewas is voor gewasdiversificatie en of het als volg- en/of hoofdteelt ingezet kan worden voor ecologisch aandachtsgebied.

Downloads:

Service menu right