Stikstofinstallatie Zuidbroek

Meer artikelen


Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft het voornemen om de bestaande stikstofinstallatie in de Tussenklappenpolder te Zuidbroek (gemeente Menterwolde) uit te breiden. In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, zodat het gemengd kan worden met (geïmporteerd) gas, dat een hogere verbrandingswaarde heeft dan het gas uit het Groningenveld. Het ontstane laagcalorische gas is op deze manier geschikt voor de CV- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland en zal via het transportnetwerk van Gasunie worden vervoerd naar de rest van het land. Door meer laagcalorisch gas te maken voor de Nederlandse huishoudens, kan ook na de afname van de gasproductie uit het Groningenveld de komende jaren worden voldaan aan de (binnenlandse) vraag naar gas met de juiste samenstelling. Daarvoor zal de stikstofinstallatie vanaf eind 2019 gereed moeten zijn voor productie.

GTS heeft verschillende locaties voor de bouw van de stikstofinstallatie onderzocht in de gemeenten Oldambt, Veendam en Menterwolde. Er is daarbij vooral gelet op de afstand tot woningen in verband met geluid, omgevingsveiligheid, landschappelijke inpassing, wateraspecten, archeologie en de aan- en afvoerleidingen van gas en stikstof. De minister van EZ zal binnenkort de voorkeurslocatie vaststellen.

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de ruimtelijke inpassing van de stikstoffabriek zal worden vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). De Ministers van EZ en IenM treden hierbij gezamenlijk op als bevoegd gezag voor het vaststellen van het inpassingsplan. Voor de uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor dit project nodig zijn blijven de betrokken (lokale) bestuursorganen bevoegd gezag. De Minister van EZ heeft daarbij een coördinerende rol.

Bij het opstellen van de (ontwerp)besluiten wordt uiterste zorgvuldigheid betracht. Dit komt tot uitdrukking door toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, die onder meer inhoudt dat zowel de ontwerpbesluiten als later de definitieve besluiten ter inzage worden gelegd. Bij de voorbereiding van  de (ontwerp)besluiten wordt ook het gesprek aangegaan met bestuurders.

Stand van zaken

Op 11 februari 2016 is reeds een voorbereidingsbesluit voor het onderhavige project in werking getreden. Het kabinet heeft in september 2016 besloten de definitieve investeringsbeslissing over de stikstofproductiefaciliteit met een jaar uit te stellen. Het in 2016 genomen voorbereidingsbesluit vervalt van rechtswege na een jaar. Daarom hebben de minister van Economische Zaken (EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) op 31 januari 2017 een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Van dit besluit is op 10 februari 2017 in de Staatscourant kennisgeving (pdf, 583 kB) gedaan. De kennisgeving is ook verschenen in een regionale huis-aan-huisblad.

Het besluit heeft van vrijdag 10 februari 2017 tot en met donderdag 23 maart 2017 ter inzage gelegen en is nog te raadplegen:

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Voorgeschiedenis

Het eerder in 2016 vastgestelde en nu bij rechtswege vervallen voorbereidingsbesluit vindt u hier:

Op 9 december 2015 heeft de minister van Economische Zaken op grond van artikel 39d, derde lid, van de Gaswet bepaald dat vier in het besluit genoemde besluiten die nodig zijn voor de realisatie van de aanvullende stikstofinstallatie niet worden aangemerkt als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zullen deze vier besluiten niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatcourant van 16 december 2015 kennisgeving gedaan. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Meer informatie

Zodra meer informatie beschikbaar is ten aanzien van de vergunningverlening en de ruimtelijke inpassing van het project, zal de betreffende informatie via deze website beschikbaar worden gesteld.
Inhoudelijke informatie over het project vindt u op http://www.gasunie.nl/zuidbroek
 
Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met  Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right