Windpark Windplan Blauw

Meer artikelen

De Vereniging 'SwifterwinT' heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nuon. Samen hebben zij het initiatief genomen voor de realisatie van het windpark Windplan Blauw. De vereniging is op 7 juli 2016 opgericht uit een samenvoeging van de leden van de voormalige Vereniging Windpark Rivierduin, de Vereniging Natuur Stroom Groep en de Vereniging Initiatiefgroep windpark Ketelmeerzoom.

Windplan Blauw is een windpark van circa 215 MW in de noordwest-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZ.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland.

Stand van zaken

Van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 lag de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Windpark Windplan Blauw. Tot en met 12 januari 2017 was het mogelijk een zienswijze te geven. Op 14 december 2016 is hierover een inloopavond georganiseerd in Swifterbant. Tijdens deze inloopavond zijn vragen beantwoord over het project. Zie bijgevoegd verslag (pdf, 143 kB) en de gepresenteerde posters (pdf, 1.4 MB).

- Concept-NRD Windpark Windplan Blauw (pdf, 1 MB)

Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve NRD Windpark Windplan Blauw. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen moet worden. In deze fase van het project wordt dus nog geen beslissing genomen over het op te stellen inpassingsplan. De concept-NRD voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

De Commissie voor de m.e.r. heeft inmiddels advies uitgebracht over de concept-NRD.

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten op (070) 379 89 79.

Perscontacten

 

Service menu right