Wind op zee - Kavels I en II Hollandse Kust (zuid)

Meer artikelen

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 22,2 kilometer uit de kust.

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken (EZ) in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.

Stand van zaken

Op 27 januari 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 16 december 2016 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is door zeven partijen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de zienswijzenummer zijn te vinden in de inspraakbundel:

  1. Stichting Vrije Horizon e.a. (zienswijzen 0051, 0057, 0084, 0021 en 0020)
  2. Zienswijze 0029
  3. Zienswijze 0041
  4. Zienswijze 0008
  5. Westland Verstandig (zienswijze 0005)
  6. TAQA, ENGIE en Wintershall (zienswijzen 0050 en 0036, beroep per 17 mei 2017 ingetrokken)
  7. VisNed (zienswijze 0066)

Op 14 februari heeft de minister van EZ verweer ingediend. Op 2 mei heeft de minister een nader verweer ingediend, mede op basis van het rapport Helicopter accessibility of oil & gas platforms near the offsohre wind farm zones Hollandse Kust (zuid and noord) (pdf, 3 MB). De zitting bij de Raad van State was op 30 mei 2017. Via de website van de Raad van State kunt u met zaaknummer 201609667/1 de voortgang van de procedure volgen of per e-mail op de hoogte worden gehouden wanneer de Raad van State uitspraak doet in deze zaak. De beslissing in deze zaak wordt binnen zes weken na de zitting openbaar gemaakt. Deze termijn wordt waarschijnlijk verlengd met ten hoogste zes weken. 

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

De ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) hebben van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 94 zienswijzen (waarvan 76 uniek) en 6 reacties van overheden ontvangen. Alle stukken zijn digitaal te vinden op deze vervolgpagina.

Van 29 januari tot en met 10 maart 2016 lag de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapporten voor de kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. op de concept-NRD zijn door de betrokken overheden meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Op 28 januari 2016 heeft de minister van EZ voor de windparken Hollandse Kust (zuid) voorbereidingsbesluiten gepubliceerd voor kavel I en kavel II. Hiermee  wordt voorkomen dat de kavels, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van windparken.

In het SER energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in de periode 2015 - 2019 subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee via een gefaseerd tenderproces. Dit akkoord is op 6 september 2013 gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties. Op 26 september 2014 stuurde het kabinet de routekaart windenergie op zee  naar de Tweede Kamer.

Wat gebeurt er nog meer?

Op 7 december 2016 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust vastgesteld en vervolgens aan de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Deze rijksstructuurvisie voegt op minimaal 18,5 km uit de kust twee stroken toe aan al eerder aangewezen windenergiegebieden op 22,2 km uit de kust

Onder de rijkscoördinatieregeling wordt het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de Hollandse Kust (zuid) voorbereid voor het tracéalternatief naar Maasvlakte-Noord. Kennisgevingen voor het net op zee worden apart gepubliceerd.

Rond het moment van deze terinzagelegging worden ook de voorbereidingsbesluiten voor de kavels III en IV Hollandse kust (zuid) genomen en een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Hiervoor wordt een aparte kennisgeving gepubliceerd. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Zie ook:

Perscontacten

Service menu right