Wind op zee - Kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)

Meer artikelen

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Ter voorbereiding van het nemen van de twee kavelbesluiten worden milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming.

Stand van zaken

Van vrijdag 23 december 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017 lag de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage voor Kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust (zuid) ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Op de vaststelling van de NRD kan geen beroep worden ingesteld.

Overige stukken:

De concept NRD is ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle binnengekomen zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust (zuid). Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden.

Als de MER-en zijn afgerond, worden mede op basis daarvan de ontwerpkavelbesluiten opgesteld. De ontwerpkavelbesluiten worden samen met de MER-en ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

Wat gebeurt er nog meer?

In het SER energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in de periode 2015 - 2019 subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee via een gefaseerd tenderproces. Dit akkoord is op 6 september 2013 gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties. Op 26 september 2014 stuurde het kabinet de routekaart windenergie op zee naar de Tweede Kamer.

Op 7 december 2016 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust vastgesteld en vervolgens aan de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Deze rijksstructuurvisie voegt op minimaal 18,5 km uit de kust twee stroken toe aan al eerder aangewezen windenergiegebieden op 22,2 km uit de kust. Op 16 december 2016 zijn de definitieve kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) genomen.

Op 23 december 2016 heeft de minister van EZ voor de windparken Hollandse Kust (zuid) voorbereidingsbesluiten genomen voor kavel III en kavel IV. Hiermee wordt voorkomen dat de kavels, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van windparken.

Onder de rijkscoördinatieregeling wordt het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de Hollandse Kust (zuid) voorbereid voor het tracéalternatief naar Maasvlakte-Noord. Kennisgevingen voor het net op zee worden apart gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Service menu right