Wind op zee - Kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)

Meer artikelen

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken (EZ) in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.

Stand van zaken

De ontwerpkavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) liggen van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 1 juni 2017 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpkavelbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpkavelbesluiten inzien?

De de ontwerpkavelbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

 • digitaal op deze vervolgpagina;
 • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
  - Gemeente Rotterdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, 3151 AE Hoek van Holland, T. 14010
  - Gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Kleine Keizer 3, 2533 CV Den Haag, T. 14070
  - Gemeente Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar, T. 14070
  - Gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk ZH, T. (071) 406 5000
  - Gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, T. (071) 366 0000
  - Gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort, T. 14 023 of 023 574 0100
  - Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, T. 14023
  - Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden, T. 140225

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 2 juni tot en met 13 juli 2017 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV
Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatieavond(en) of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 13 juli 2017 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat gebeurt er nog meer?

In het SER energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in de periode 2015 - 2019 subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee via een gefaseerd tenderproces. Dit akkoord is op 6 september 2013 gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties. Op 26 september 2014 stuurde het kabinet de routekaart windenergie op zee naar de Tweede Kamer.

Op 7 december 2016 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust vastgesteld en vervolgens aan de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Deze rijksstructuurvisie voegt op minimaal 18,5 km uit de kust twee stroken toe aan al eerder aangewezen windenergiegebieden op 22,2 km uit de kust. Op 16 december 2016 zijn de definitieve kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) genomen.

Op 23 december 2016 heeft de minister van EZ voor de windparken Hollandse Kust (zuid) voorbereidingsbesluiten genomen voor kavel III en kavel IV. Hiermee wordt voorkomen dat de kavels, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van windparken.

Onder de rijkscoördinatieregeling wordt het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de Hollandse Kust (zuid) voorbereid voor het tracéalternatief naar Maasvlakte-Noord. Kennisgevingen voor het net op zee worden apart gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.

Service menu right