COBRAcable Nederland - Denemarken

Meer artikelen

TenneT TSO en Energinet.dk, respectievelijk de Nederlandse en Deense netbeheerder, willen tussen Nederland en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aanleggen met een transportcapaciteit van ca. 700 MW, met convertorstations bij de aansluitpunten. Deze verbinding zal aan de Nederlandse zijde in de Eemshaven op het 380 kV hoogspanningsnet aangesloten worden en aan Deense zijde in Endrup.

Stand van zaken fase 3

Het besluit vergunning Natuurbeschermingswet voor dit project ligt van vrijdag 17 februari tot en met vrijdag 31 maart 2017 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 16 februari 2017 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het besluit. Het besluit is 16 februari 2017 bekendgemaakt door de minister van EZ door toezending aan de initiatiefnemer.

Waar kunt u het besluit inzien?

De aanvraag, het besluit en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina;
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - gemeente Eemsmond, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 18 februari tot en met vrijdag 31 maart 2017. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZ, directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Voorgeschiedenis

  • alle stukken van COBRAcable Nederland - Denemarken - fase 1
  • alle stukken van COBRAcable Nederland - Denemarken - fase 2

Achtergrond

Het doel van de kabel is het vergroten van de interconnectiecapaciteit. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de Europese elektriciteitsmarkt goed te kunnen integreren. De kabel tussen Nederland en Denemarken faciliteert onderlinge uitwisseling van stroom als bijvoorbeeld de wind in een van beide landen wegvalt. Bovendien kan door de kabel de reservecapaciteit in beide landen worden beperkt. De besparing die dit oplevert kan dan o.a. worden gebruikt voor verduurzaming. Door verdere uitbreiding van de interconnectiecapaciteit zal de Nederlandse elektriciteitsmarkt met de markten van omliggende landen kunnen integreren tot één gezamenlijke elektriciteitsmarkt. Dit is een Europees én nationaal beleidsdoel, en daarmee ook uitgangspunt van de visie van netbeheerder TenneT.

Het project COBRAcable valt onder de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Meer informatie over deze Europese verordening kunt u vinden op de pagina Projecten van Europees belang.

De verbinding doorkruist de Natura 2000 gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en mogelijk de Eems-Dollard. Deze gebieden zijn als ‘grote wateren’ tevens onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.

Perscontacten

Service menu right