Demonstratieprojecten DHI-regeling

Meer artikelen
Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

U wilt een technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen demonstreren. Uw doel is om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, kapitaalgoed of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.

Om gebruik te kunnen maken van de DHI-regeling moet uw demonstratieproject aan verschillende voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

 • Uw technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw op de doelmarkt.
 • U voert uw demonstratieproject uit in één van de DHI-landen.
 • U demonstreert uw technologie, kapitaalgoed of dienst op kleine schaal in een reële situatie. U toont aan dat het toegevoegde waarde heeft en onder lokale omstandigheden toepasbaar is. DHI is niet bedoeld voor het demonstreren of presenteren van een technologie op een beurs. Het tentoonstellen van bijvoorbeeld een machine valt ook niet onder de DHI-regeling.
 • Uw demonstratieproject mag niet groter in omvang en duur zijn dan strikt noodzakelijk. De activiteiten binnen een demonstratieproject moeten altijd een duidelijk demonstratiekarakter hebben.
 • Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen.
 • Tijdens het demonstratieproject mag u geen producten of diensten leveren. Dit is in strijd met het Europese verbod op exportsteun. Na afloop van het demonstratieproject moet u een verklaring afgeven wat er met de hardware uit uw project gebeurt. U haalt deze terug naar Nederland, u vernietigt het of u draagt het gratis over aan de buitenlandse partij.
 • Levering mag pas plaatsvinden nadat het demonstratieproject volledig is afgerond en uw doelgroep overtuigd is van de toegevoegde waarde en de toepasbaarheid van uw technologie. Dit kan de weg vrijmaken voor het sluiten van contracten en voor levering op volle schaal.

Looptijd

De looptijd van een demonstratieproject is niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om het doel van het project te realiseren. De maximaal toegestane duur is 3 jaar. Doorgaans is een half jaar tot een jaar voldoende.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie is € 200.000, 50% van de kosten van het demonstratieproject. De subsidie moet in een redelijke verhouding staan tot een mogelijk exportresultaat op de beoogde buitenlandse markt. Deze verhouding is 1:10. Als u € 100.000 subsidie krijgt voor een demonstratieproject, dan moet het reële exportpotentieel op de betreffende markt minimaal € 1 miljoen zijn. U moet de aannemelijkheid hiervan onderbouwen bij uw subsidieaanvraag.

Subsidiëring van hardware gebeurt op basis van afschrijving tijdens de projectperiode.

Niet-subsidiabele kosten

 • De kosten voor ontwikkeling van een product zijn niet subsidiabel. Alleen kosten voor aanpassing van uw technologie, voor zover direct gerelateerd aan het doel van en noodzakelijk voor het demonstratieproject, kunnen subsidiabel zijn.
 • Kosten voor marktonderzoek zijn niet subsidiabel. Het uitgangspunt bij demonstratieprojecten is dat u de markt al kent en dat u de doelgroep al in kaart heeft gebracht.
 • Het is mogelijk om lokaal betrokkenen trainingen te geven die noodzakelijk zijn om het demonstratieproject te laten slagen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maakt onderscheid tussen trainingen die noodzakelijk zijn voor het demonstratieproject en trainingen die onderdeel uitmaken van een exporttransactie. Deze laatste zijn niet subsidiabel. Het ontwikkelen van trainingsprogramma’s is ook niet subsidiabel.
 • De ontwikkelkosten van software zijn niet subsidiabel. Moet u bestaande software aanpassen om uw demonstratieproject te kunnen uitvoeren? Dit is alleen onder bepaalde voorwaarden subsidiabel. Licenties voor de te demonstreren software zijn niet subsidiabel.

DHI-regeling aanvragen

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject? En voldoet uw plan aan de criteria van de DHI-regeling? Dan kunt u een aanvraag indienen tijdens een van de tenderrondes.

Service menu right