Investeringsvoorbereidingsstudies DHI-regeling

Meer artikelen
Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

Uw bedrijf wil onderzoeken of een investering in een van de DHI-landen technisch en financieel haalbaar is. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en financiering voor deze investering te verkrijgen.

Met het ondersteunen van investeringsprojecten in opkomende markten wil het ministerie van Buitenlandse Zaken de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf versterken (in termen van werkgelegenheid, productie en export). Investeringsprojecten in ontwikkelingslanden genereren duurzame werkgelegenheid en kennisoverdracht.

Businessplan

De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op. Hierin heeft u alle details van uw voorgenomen investering in de doelmarkt uitgewerkt. Denk aan:

 • de strategie;
 • het ontwerp van een productiefaciliteit;
 • technische aspecten;
 • het productieproces (opstellen investeringsbegroting);
 • organisatorische aspecten (personeel, management);
 • marketingaspecten (welke producten, welke klanten);
 • ketenaspecten (keuze toeleveranciers, beschikbaarheid grondstoffen, afzetkanalen, distributievraagstukken);
 • juridische aspecten (vergunningen, heffingen, fiscale zaken, intellectueel eigendom, benodigde certificering);
 • milieu-aspecten;
 • omzetprognoses;
 • een kosten/batenanalyse (RoI);
 • een financieringsplan.

Voorwaarden

 • Uw beoogde investering moet in lijn zijn met de activiteiten van uw huidige bedrijf en gericht zijn op versterking daarvan. Projectontwikkelaars die in het buitenland projecten opzetten die (hoofdzakelijk) door derden worden gefinancierd, komen niet in aanmerking voor de DHI-regeling.
 • U hoeft geen duurzame samenwerking aan te gaan met een lokale investerende partij (zoals een joint venture). Het maken van een businessplan voor een 100% dochteronderneming in een van de DHI-landen komt ook voor subsidie in aanmerking.
 • Indien er sprake is van een beoogde joint-venture, dan moet de investeringspartner al bekend zijn. Uw partner geeft een intentieverklaring af waarin hij bevestigt dat er sprake is van een gezamenlijk investeringsproject en dat hij medewerking verleent aan de uitvoering van de investeringsvoorbereidingsstudie. De kosten die de lokale partij maakt zijn niet subsidiabel, tenzij het gaat om kosten die hij bij de Nederlandse subsidieaanvrager in rekening brengt.
 • U moet aannemelijk maken dat u en eventuele andere aanvragende partijen de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie kunnen dragen. De DHI-regeling dekt slechts 50% van de kosten. Als uw buitenlandse partner een cashbijdrage levert, brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) deze bijdrage op de kosten van de studie in mindering. Over het resterende bedrag berekent RVO.nl de subsidie.
 • U moet aannemelijk maken dat de beoogde investering financierbaar is. Hiervoor kunt u intentieverklaringen van beoogde financiers of van mede-investeerders aanleveren. Is er sprake van een beoogde investering in een ontwikkelingsland? Dan kunt u wellicht financiering krijgen vanuit het Dutch Good Growth Fund (DGGF).

Wat is het verschil tussen een investeringsvoorbereidingsstudie en een haalbaarheidsstudie?

Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie neemt u het besluit om in een van de DHI-landen te investeren. Hiermee realiseert u niet alleen export van Nederlandse kapitaalgoederen of diensten, maar versterkt u ook de positie en de continuïteit van het Nederlandse moederbedrijf. In het geval van een investering in een ontwikkelingsland, levert u een bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie neemt een potentiële klant in een van de DHI-landen een investeringsbesluit. Hiermee realiseert u export van uw technologie, uw kapitaalgoederen of uw diensten.

Looptijd

De maximale duur van een investeringsvoorbereidingsstudie is 2 jaar. Meestal volstaat een kortere duur.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie is € 100.000, 50% van de kosten van de studie. Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen.

Voor DGGF-landen geldt als criterium dat de studie ontwikkelingsrelevant is.

Niet-subsidiabele kosten

Marktonderzoek valt niet onder de definitie van een investeringsvoorbereidingsstudie en is daarom niet subsidiabel. Ook het zoeken naar klanten of samenwerkingspartners komt niet voor subsidie in aanmerking.

DHI-regeling aanvragen

Heeft u een concreet plan voor een investeringsvoorbereidingsstudie? En voldoet uw plan aan de criteria van de DHI-regeling? Dan kunt u een aanvraag indienen tijdens een van de tenderrondes.

Service menu right