Steunbeperkingen voor specifieke sectoren per 1 juli 2014

Meer artikelen
Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

Voor een aantal sectoren gelden beperkingen bij het verstrekken van subsidie onder de-minimis. DHI is een de-minimis-regeling. Onderstaande bepalingen gelden dan ook voor zowel demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies als investeringsvoorbereidingsstudies. De reden voor deze beperkingen is dat deze sectoren al veel steun vanuit de EU ontvangen.

Het gaat hierbij om:

  • Landbouwproductie
  • Visserij
  • Bosbouw
  • Transport

Landbouwproductie

Bent u een producent van primaire landbouwproducten volgens Bijlage I van het Europees Verdrag? Dan is er voor demonstratieprojecten, investeringsvoorbereidingsstudies en haalbaarheidsstudies maximaal € 15.000 per onderneming per 3 belastingjaren mogelijk op basis van de landbouwproductie-deminimisverordening.

Uitzonderingen

  • Verwerking: de producent verwerkt zijn landbouwproduct tot een ander landbouwproduct. De verwerking mag niet bestemd zijn om te verkopen aan een niet-eindgebruiker van het product.
  • Afzet: de producent heeft de landbouwproducten in voorraad om te verkopen aan een eindgebruiker. De verkoop vindt plaats in een speciaal daarvoor ingestelde afzonderlijke ruimte.
Als een producent van primaire landbouwproducten onder bovengenoemde uitzonderingen valt, dan kan RVO.nl subsidie verlenen onder de 'normale' de-minimisverordening. De maximale subsidie bedraagt € 200.000 euro per onderneming per 3 belastingjaren.
 

Visserij

De visserij de-minimisverordening is van toepassing op alle ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten. Aan deze visserijsectorondernemingen kan dus subsidie worden verstrekt, waarbij een de-minimisplafond geldt van € 30.000 per onderneming per 3 belastingjaren.

Bosbouw

Voor bosbouw geldt de normale de-minimisverordening. Bosbouw wordt hierbij gedefinieerd als 'productie van hout op stam, alsmede het oogsten en verzamelen van in het wild groeiende bosproducten, waarbij het mede gaat om producten die een geringe bewerking ondergaan, zoals brandhout of hout voor industriële doeleinden'. Voor ondernemingen uit deze sector geldt het normale de-minimisplafond van € 200.000 euro per onderneming per 3 belastingjaren.

Transport

Voor de transportsector geldt de normale de-minimisverordening. Echter, voor ondernemingen die actief zijn in het wegvervoer mag maximaal € 100.000 euro per onderneming per 3 belastingjaren aan de-minimissteun worden gegeven.

Uitzondering

Ondernemingen die actief zijn in het wegvervoer krijgen geen de-minimissteun voor de aanschaf van wegvervoermiddelen voor vracht door ondernemingen die vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren.

Service menu right