Steunbeperkingen DHI voor specifieke sectoren

Voor een aantal sectoren gelden beperkingen bij het verstrekken van subsidie onder de-minimis. Het gaat om de sectoren landbouwproductie, visserij, bosbouw en transport. De reden voor deze beperkingen is dat deze sectoren al veel steun vanuit de EU ontvangen.

De-minimis-regeling

DHI is een de-minimis-regeling. De volgende bepalingen gelden zowel voor demonstratieprojecten, voor haalbaarheidsstudies als voor investeringsvoorbereidingsstudies.

Landbouwproductie

Bent u een producent van primaire landbouwproducten volgens Bijlage I van het Europees Verdrag? Dan kunt u voor demonstratieprojecten, investeringsvoorbereidingsstudies en haalbaarheidsstudies maximaal € 15.000 per onderneming per 3 belastingjaren krijgen, op basis van de landbouwproductie-de-minimisverordening.

Uitzonderingen landbouwproductie

  • Verwerking: de producent verwerkt zijn landbouwproduct tot een ander landbouwproduct. De verwerking mag niet bestemd zijn om te verkopen aan een niet-eindgebruiker van het product.
  • Afzet: de producent heeft de landbouwproducten in voorraad om te verkopen aan een eindgebruiker. De verkoop vindt plaats in een speciaal daarvoor ingestelde afzonderlijke ruimte.

Als een producent van primaire landbouwproducten onder bovengenoemde uitzonderingen valt, dan kan RVO.nl subsidie verlenen onder de 'normale' de-minimisverordening. De maximale subsidie bedraagt € 200.000 euro per onderneming per 3 belastingjaren.

Visserij

De visserij de-minimisverordening is van toepassing op alle ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten. Deze ondernemingen kunnen subsidie krijgen met een maximum van € 30.000 per onderneming per 3 belastingjaren.

Bosbouw

Voor bosbouw geldt de normale de-minimisverordening. De definitie van bosbouw is in dit geval: 'productie van hout op stam, alsmede het oogsten en verzamelen van in het wild groeiende bosproducten, waarbij het mede gaat om producten die een geringe bewerking ondergaan, zoals brandhout of hout voor industriële doeleinden'. Voor ondernemingen uit de bosbouw geldt de maximale subsidie van € 200.000 per onderneming per 3 belastingjaren.

Transport

Voor de transportsector geldt de normale de-minimisverordening.

Let op: voor ondernemingen die actief zijn in het wegvervoer mag maximaal € 100.000 euro per onderneming per 3 belastingjaren aan de-minimissteun worden gegeven.

Uitzonderingen transport

Ondernemingen die actief zijn in het wegvervoer krijgen geen de-minimissteun voor de aanschaf van wegvervoermiddelen voor vracht door ondernemingen die vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren.

Service menu right