MIA en Vamil biedt mogelijkheden voor duurzame stallen. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden voor de duurzame veehouderij.

Wanneer u investeert in een duurzame en milieuvriendelijke stal, kunt u in aanmerking komen voor MIA en Vamil. U moet dan wel investeren in een van de volgende stallen:

  • een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
  • biologische melk- en pluimveestal (SKAL) met ammoniakemissie reducerende systemen
  • een proefstal
  • een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden

Let op! Voor MDV-stallen geldt dat er ook voorafgaand aan de melding een voorlopig certificaat MDV 11 afgegeven dient te zijn.

Controle

RVO.nl controleert de aanvragen steekproefsgewijs. Bij controle wordt u gevraagd een tekening en (voorlopig) certificaat toe te zenden. Ter onderbouwing van de kosten dient er een kostenoverzicht verstrekt te worden, waarin per opdracht of factuur de datum verplichting, leverancier, onderdeel en bedrag vermeld worden. Van alle opdrachten en facturen van boven de € 5.000 dient een kopie verstrekt te worden. U hoeft geen originele stukken te sturen. Kopieën volstaan. Een blanco kostenoverzicht voor MDV stallen en een blanco kostenoverzicht voor proefstallen en Milieukeurstallen kunt u downloaden uit de bijlagen sectie.

Forfaitaire bedragen MDV stallen

In 2017 biedt de regeling extra voordeel voor melkveestallen, waarbij weidegang wordt toegepast. Sinds 2010 gelden er maximale bedragen per gecertificeerde dierplaats (MDV) voor melkvee, varkens en pluimvee. Door deze zogenoemde forfaitaire bedragen kunnen alle direct gerelateerde kosten aan de duurzame stal, gemeld worden (bijvoorbeeld kosten voor de melkstal, opslagruimten, kantine etc.). Hierdoor wordt het aanvragen van MIA en Vamil nog gemakkelijker.

Voor 2017 geldt dat voor melkvee en varkens deze maximale bedragen niet meer gestaffeld zijn op basis van het aantal extra behaalde punten op het MDV certificaat, maar een vast bedrag bedraagt.
Voor pluimvee geldt dat het maximaal bedrag wordt gebaseerd op het aantal behaalde punten op maatregel 1 van de dierwelzijnsmaatlat.

Andere mogelijkheden voor de veehouderij

De Milieulijst omvat meerdere bedrijfsmiddelen voor de veehouderij. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan mobiele machines, productie-installatie voor algen, vergistingsinstallatie met algen, permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen, monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij, UV-behandelinstallatie voor rauwe (biest) melk, ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel, automatisch voortbewegend ruwvoermengsysteem voor herkauwers en voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij agrarische bedrijven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het leaflet voor de veehouderij bij de downloads.

Meer informatie over de veehouderij

Downloads:

Service menu right