Early Adopter Projecten - Energie en industrie

Meer artikelen
biomassavergister

Bent u of gaat u bezig met energiebesparende technologieën? Doet u dit met MKB-ondernemingen als technologieleveranciers, een consortium van een onderzoeksorganisatie die als technologie-eigenaar (IP leverancier) optreedt en of een MKB-onderneming die deze technologie wil vermarkten. U komt dan in aanmerking voor de subsidie Early Adopter Projecten (EAP’s).

Komt u in aanmerking voor subsidie Early Adopter Projecten?

Programmalijnen Energie en Industrie

De Early Adopter Projecten moeten vallen binnen de scope van de programmalijnen van TKI Energie en Industrie, gericht op verduurzaming van het industriële energiesysteem:

Programmalijn 1. Warmte:

Reductie van het fossiel energiegebruik voor warmteproductie en -gebruik via energie efficiency en procesvernieuwing.

Programmalijn 1a. Warmte - Warmtemanipulatie en –opslagtechnologie

Energie-efficiënte en duurzame productie van warmte en koude door manipulatie en opslag van warmte

  • Ontwikkeling en veldtesten industriële warmtepompen
  • Verduurzamen warmteaanbod
  • Industriële warmteopslag
  • Terugwinning restwarmte uit ‘moeilijke’ stromen
  • Innovatieve conversies van restwarmte

Programmalijn 1b: Warmte – Efficiënte procestechnologie

Vermindering van de warmte- en koudevraag door vergaande verhoging van de proces efficiency

  • Nieuwe procesontwerpen en concepten; innovatieve procesbeheersing
  • Efficiënte scheiding-technologie als alternatief voor destillatie
  • Efficiënte droog en ontwaterings-processen
  • Efficiënte  conversie/reactortechnologie

Programmalijn 2. Systeemintegratie - Elektrificatie en Flexibilisering

Inzet van hernieuwbare energie via elektrificatie en flexibilisering van processen.

  • Ontsluiten flexibiliteits-potentieel van de procesindustrie
  • Integratie van warmteopslag & directe elektrische verwarming in warmtesystemen
  • Ontwikkeling en toepassing van electrolysers voor duurzame waterstofproductie
  • Power to chemicals

Programmalijn 3. Circulariteit

Het sluiten van kringlopen, o.a. via industriële symbiose en hergebruik van afval- en processtromen.

  • Terugwinning van waardevolle componenten uit reststromen
  • Industriële symbiose, technologie voor lokale optimalisatie van afval en grondstoffen

Projecten 2017

Project

Sluitingsdatum*
17:00 uur

Subsidieplafond

(€)

Early adopterproject

t/m 3 oktober0,3 miljoen

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijst RVO.nl  af.  Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.


Budgetuitputting

Tender
Peildatum
Budget
Verleend
In behandeling
Beschikbaar
Early Adopter
1 april 2017
€300.000
€0
€0
€ 300.000

Overzicht subsidies energie-innovatie

De subsidie Early Adopter Projecten maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie
aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.
 
Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Download:

Service menu right