Energie en Industrie JIP

Meer artikelen
biomassavergister

Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met het uitvoeren van een Energie en industrie Joint Industry Program (JIP)? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R&D onderzoek. Dan ondersteunt de subsidie Energie en Industrie JIP uw project.

Een eigen substantiële inhoudelijke en financiële bijdrage van uw samenwerkingsverband is ook nodig bij deze regeling. De projecten voor de subsidie Energie en Industrie JIP moeten vallen binnen de scope van de programmalijnen van TKI Energie en Industrie, gericht op verduurzaming van het industriële energiesysteem:

Programmalijn 1. Warmte:

Reductie van het fossiel energiegebruik voor warmteproductie en -gebruik via energie efficiency en procesvernieuwing.

Programmalijn 1a. Warmte - Warmtemanipulatie en –opslagtechnologie

 • Energie-efficiënte en duurzame productie van warmte en koude door manipulatie en opslag van warmte
 • Ontwikkeling en veldtesten industriële warmtepompen
 • Verduurzamen warmteaanbod
 • Industriële warmteopslag
 • Terugwinning restwarmte uit ‘moeilijke’ stromen
 • Innovatieve conversies van restwarmte

Programmalijn 1b: Warmte – Efficiënte procestechnologie

 • Vermindering van de warmte- en koudevraag door vergaande verhoging van de proces efficiency
 • Nieuwe procesontwerpen en concepten; innovatieve procesbeheersing
 • Efficiënte scheiding-technologie als alternatief voor destillatie
 • Efficiënte droog en ontwaterings-processen
 • Efficiënte  conversie/reactortechnologie

Programmalijn 2. Systeemintegratie - Elektrificatie en Flexibilisering

 • Inzet van hernieuwbare energie via elektrificatie en flexibilisering van processen.
 • Ontsluiten flexibiliteits-potentieel van de procesindustrie
 • Integratie van warmteopslag & directe elektrische verwarming in warmtesystemen
 • Ontwikkeling en toepassing van electrolysers voor duurzame waterstofproductie
 • Power to chemicals

Programmalijn 3. Circulariteit

 • Het sluiten van kringlopen, o.a. via industriële symbiose en hergebruik van afval- en processtromen.
 • Terugwinning van waardevolle componenten uit reststromen
 • Industriële symbiose, technologie voor lokale optimalisatie van afval en grondstoffen

Komt u in aanmerking voor Energie en Industrie JIP?

Projecten 2017

Project

Sluitingsdatum*
17:00 uur

Subsidieplafond

(€)

Joint industry projects

t/m 30 mei6,25 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Overzicht subsidies energie-innovatie

De subsidie Energie en Industrie JIP maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.
 
Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Download:

Service menu right