Aanvraaginformatie Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering

Meer artikelen
Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering

Alleen een bank kan overheidsgarantie volgens de Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering aanvragen.

Stappen voor garantie aanvragen

  1. De scheepswerf vraagt bij een bank financiering aan (bekijk het overzicht van de banken).
  2. De bank bepaalt of de financieringsaanvraag in behandeling wordt genomen.
  3. De bank neemt een besluit over de goedkeuring van de aanvraag, eventueel met voorbehoud van garantie onder de GSF-regeling.
  4. Na goedkeuring van de financieringsaanvraag door de bank, beslist de bank of een verzoek tot garantiestelling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt ingediend.
  5. De bank bekijkt of aan de GSF-voorwaarden wordt voldaan en dient een aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Een aanvraag voor garantie bestaat uit:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • Het kredietvoorstel met alle bijlagen zoals het door de bank in behandeling is genomen inclusief de vastgestelde kredietrating.
  • De notulen van het goedkeuringsbesluit van de bank.
  • De jaarrekening van de werf over de laatste 2 jaren, tussentijdse cijfers, meerjarenprognose na financiering en de orderportefeuille.

Vraag op tijd aan

Een aanvraag voor een garantstelling dient binnen 7 werkdagen na het sluiten van de kredietovereenkomst bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te zijn ingediend. Aanvragen die later zijn ingediend komen niet in aanmerking voor garantstelling.

Reactietermijnen RVO.nl

De minister stuurt de bank binnen 5 werkdagen een bevestiging van de aanvraag.
Uiterlijk 13 weken na indiening van het volledige voorstel verneemt de bank het standpunt van de Staat. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft er naar binnen 3-4 weken na indiening van het volledige kredietvoorstel uitsluitsel te geven. Na het besluit over de garantstelling bepaalt de bank of de garantiefinanciering daadwerkelijk wordt verstrekt.

Adviescommissie GSF beoordeelt garantieaanvragen

De Adviescommissie GSF beoordeelt alle garantieaanvragen voor de GSF-regeling. Deze Adviescommissie adviseert de minister over het al dan niet toekennen van de garantie of onder welke voorwaarden de garantie kan worden toegekend, de minister besluit. De leden van de Adviescommissie beschikken over ruime ervaring en zijn afkomstig uit de sector, banken en overheid.
 

Service menu right