Gaswinning Groningen

Meer artikelen

In noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het Kabinet heeft besloten om minder gas te winnen en de huizen in het gebied te verstevigen. De besluitvorming over gaswinning in Groningen vindt u op deze webpagina.

Stand van zaken

Op 13 april 2017 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen een nieuw advies over de gaswinning in Groningen uitgebracht. Aanleiding hiervoor is de geconstateerde verhoogde seismiciteit in de omgeving van Loppersum. Het kabinet heeft op basis van dit advies een besluit tot wijziging van het instemmingsbesluit over de gaswinning in Groningen van 30 september 2016 genomen. Op 24 mei 2017 heeft de minister de minister van EZ het gewijzigde besluit bekend gemaakt door toezending aan NAM. Het wijzigingsbesluit voor gaswinning uit het Groningenveld ligt van vrijdag 26 mei tot en met vrijdag 7 juli 2017 ter inzage. In de Staatscourant van 24 mei 2017 is hiervan kennisgeving (pdf, 252 kB) gedaan.

Wat zijn de hoofdpunten? Vanuit een belang van veiligheid, leveringszekerheid en het belang van het voorkomen van schade wordt besloten tot:

  • een verdere verlaging van het productieplafond per 1 oktober 2017 met 10% van 24 miljard Nm3 naar 21,6 miljard Nm3 gas per jaar uit Groningen;
  • een “vinger aan de pols”-benadering: goed monitoren en bezien welk effect deze reductiestap heeft;
  • het terugbrengen van de maximum hoeveelheid gas die in een kouder dan gemiddeld jaar benodigd is, van 6 naar 5,4 miljard Nm3, in overeenstemming met GTS;
  • een onderzoeksverplichting voor NAM of de productieverdeling over de clusters verder geoptimaliseerd kan worden om (ook regionale) fluctuaties zo veel mogelijk te beperken;
  • dat NAM de minister van EZ onverwijld op de hoogte stelt van extra productie uit de clusters in regio Loppersum.

Waar kunt u het besluit inzien?

Vanaf 26 mei 2017 kunt u het besluit en andere onderliggende stukken inzien:
-  digitaal op deze vervolgpagina;
-  op papier tijdens reguliere openingstijden bij:

  • Gemeente Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, T 140596;
  • Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00;
  • Gemeente Slochteren, Hoofdweg 10a, Slochteren, T (0598) 425 555;
  • Provincie Groningen, provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen, T (050) 316 4911;
  • Provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1, Assen, T (0592) 36 55 55.

Hoe kunt u beroep instellen?

Als u eerder een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningen kunt u beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit. Ook moet u belanghebbende zijn.
Daarnaast kunt u als belanghebbende beroep instellen als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpinstemmingsbesluit. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is van zaterdag 27 mei tot en met vrijdag 7 juli. Indien u reeds beroep heeft ingesteld tegen het instemmingsbesluit van 30 september 2016 bepaalt de wet (artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht) dat dit beroep mede betrekking heeft op het wijzigingsbesluit. Dit betekent dat u niet opnieuw beroep hoeft in te stellen tegen dit wijzigingsbesluit. Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U wordt vriendelijk verzocht om een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

Voorgeschiedenis

NAM heeft op 1 april 2016 een nieuw winningsplan voor het Groningenveld ingediend bij de minister van EZ. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb), de Mijnraad, betrokken provincies, gemeenten, waterschappen en de veiligheidsregio Groningen hebben hier hun advies op gegeven. Van 1 juli tot en met 11 augustus kon iedereen een zienswijze geven op het ontwerpinstemmingsbesluit voor dit winningsplan. In deze periode zijn ook 5 informatieavonden georganiseerd. Het instemmingsbesluit op dit winningsplan is op 30 septbember vastgesteld. Er is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld tegen het op 30 september ter inzage gelegde instemmingsbesluit voor gaswinning in Groningenveld. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. Het besluit zelf is nog beschikbaar op de vervolgpagina.

Meer informatie

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Service menu right