Gesloten subsidies & financiering

Meer artikelen

Voor gesloten subsidies en financieringsregelingen kunt u geen aanvraag meer indienen.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert onderstaande subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.
Filters weergeven

131 resultaten

(in 0,35 seconden)

 • Bewijs van Goede Dienst

  Vouchers voor overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen om de kwaliteit van dienstverlening aan ondernemers te meten en verbetering van dienstverlening te stimuleren.

  Gesloten
 • CETSI en PSR financieren uw projectuitvoering

  Bent u bezig met de voorbereidingen om uw INTERREG projectvoorstel op hoofdlijnen in te dienen? U kunt dat financieren met de subsidie CETSI en de Projectstimuleringsregeling (PSR).

  Gesloten
 • CIP Eco-innovation

  Deze subsidie richtte zich op het vermarkten van eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en managementmethodes.

  Gesloten
 • Emissiearm veevoeder in de praktijk

  De melkveehouderijsector kon subsidie krijgen voor onderzoek naar reductie van 5% methaanemissie per melkkoe in 2020 ten opzichte van 2007.

  Gesloten
 • Energie en Industrie JIP

  Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met het uitvoeren van een Energie en industrie Joint Industry Program (JIP)? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R&D onderzoek. Dan ondersteunt de subsidie Energie en Industrie JIP uw project.

  Gesloten
 • EUROTRANSBIO

  Dit programma stimuleerde internationale R&D samenwerking tussen Europese mkb-ondernemingen in de biotechnologie.

  Gesloten
 • Fijnstofmaatregelen 2013

  Een subsidie voor veehouders die willen investeren in technieken die de uitstoot van fijnstof op hun bedrijf verminderen.

  Gesloten
 • Fijnstofmaatregelen 2014

  Een subsidie voor veehouders die willen investeren in technieken die de uitstoot van fijnstof op hun bedrijf verminderen.

  Gesloten
 • Fonds Life Sciences & Health for Development (LS&H4D)

  Deze subsidie stimuleert publiek-private samenwerking in de life sciences sector. Het heeft als doel structurele armoedebestrijding door het verhogen van de gezondheidsstatus van armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.

  Gesloten
 • Fonds Product Development Partnerships III (PDP III)

  Het Fonds Product Development Partnerships III (PDP III) bevordert productontwikkeling voor de bestrijding van armoedegerelateerde ziekten en aandoeningen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid (SRGR).

  Gesloten
 • Ghana WASH Window (GWW)

  Subsidie voor groepen ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen die samen projecten uitvoeren op het gebied van water, sanitatie, hygiëne en watermanagement in Ghana.

  Gesloten
 • GMO Groenten en fruit

  Subsidie voor producentenorganisaties in de groente- en fruitsector voor onder meer verduurzaming van de productie en het beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.

  Gesloten
 • Graasdierpremie 2015

  U krijgt graasdierpremie als u gronden als heide, duinen en kwelders laat begrazen door schapen of zoogkoeien.

  Gesloten
 • Graasdierpremie 2016

  U krijgt graasdierpremie als u gronden als heide, duinen en kwelders laat begrazen door schapen of zoogkoeien.

  Gesloten
 • Groen en Doen 2015

  De regeling Groen en Doen is bedoeld voor het opleiden van vrijwilligers ter bevordering van natuur- en landschapsbeheer.

  Gesloten
 • Groene plus box 4 2012

  Subsidie voor agrarische opleidingen om de kwaliteit van het groene onderwijs te verhogen.

  Gesloten
 • Groene plus box 4 2013

  Subsidie voor agrarische opleidingen om de kwaliteit van het groene onderwijs te verhogen.

  Gesloten
 • Groene plus box 4 2014

  Subsidie voor agrarische opleidingen om de kwaliteit van het groene onderwijs te verhogen.

  Gesloten
 • Groene plus box 4 2015

  Subsidie voor agrarische opleidingen om de kwaliteit van het groene onderwijs te verhogen.

  Gesloten
 • Groene plus lectoraten 2012

  Een subsidie voor agrarische hogescholen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving.

  Gesloten
 • Groene plus lectoraten 2014

  Een subsidie voor agrarische hogescholen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving.

  Gesloten
 • Innovatie in de Zorg

  Subsidie voor ondernemers en/of zorgaanbieders voor innovaties op zorggebied.

  Gesloten
 • Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid

  Subsidie voor samenwerkende bedrijven die producten of diensten (door)ontwikkelden om de dienstverlening van publieke veiligheidsorganisaties te verbeteren.

  Gesloten
 • Innovatieagenda Energie

  Informatie voor ondernemers of onderzoekers die betrokken zijn bij een lopend project binnen de Innovatieagenda Energie (IEA).

  Gesloten
 • Innovatieprogramma Point-One

  Innovatieprogramma voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van nanoelektronica, embedded systemen en mechatronica.

  Gesloten
 • Innovatieprogramma Watertechnologie

  Subsidie voor ondernemers en onderzoekers die op het gebied van Nederlandse watertechnologie ontwikkelen, onderzoeken en samenwerken.

  Gesloten
 • Internationaal Innoveren

  Programma voor ondernemers en onderzoekers die samenwerken met een buitenlands partner om een product, proces of dienst te ontwikkelen.

  Gesloten
 • Investeringen in energie glastuinbouw 2016

  Glastuinbouwbedrijven kunnen investeren in milieuvriendelijke maatregelen met de subsidieregeling Energie-efficiënte en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016.

  Gesloten
 • Jonge vissers 2015

  Een subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. Vissers jonger dan 40 jaar krijgen subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

  Gesloten
 • Jonge vissers 2016

  Een subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. Vissers jonger dan 40 jaar krijgen subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

  Gesloten
 • Kas als Energiebron

  De subsidie richt zich op energiebesparing, klimaatneutraal telen en de opwekking van warmte en elektriteit in de glastuinbouw.

  Gesloten
 • Kom ik in aanmerking voor cofinanciering?

  Op deze pagina leest u hoe u in aanmerking komt voor cofinancieren met de subsidie CETSI. De PSR regeling heeft tot en met 2020 geen budget meer. Een aanvraag indienen voor deze regeling is daarom op dit moment niet mogelijk.  

  Gesloten
 • Koopsubsidie

  Informatie voor woningeigenaren die gebruikmaakten van de Koopsubsidie, ook wel Eigenwoningbijdrage genoemd. De Koopsubsidie kan niet meer worden aangevraagd.

  Gesloten
 • Liquefied Natural Gas - LNG

  Met de subsidie LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas) mikt RVO.nl op het wegnemen van belemmeringen voor de grootschalige introductie van LNG als brandstof (veiligheid &  technologie). En willen we kosten van de LNG-keten verlagen en de maatschappelijke acceptatie van LNG bevorderen.

  Gesloten
 • Maatwerkbeschikkingen

  De overheid verleent soms individuele subsidies als er geen regeling voorhanden is, maar het betreffende ministerie wel subsidie wil verlenen.

  Gesloten
 • Metingen ammoniakuitstoot 2013

  Veehouders en agro-mkb-ondernemers komen in aanmerking voor subsidie voor het uitvoeren van metingen van ammoniakuitstoot.

  Gesloten
 • Metingen ammoniakuitstoot 2014

  Veehouders en agro-mkb-ondernemers komen in aanmerking voor subsidie voor het uitvoeren van metingen van ammoniakuitstoot.

  Gesloten
 • Milieu & Technologie

  Informatie voor deelnemende MKB-bedrijven uit de maak-industrie die met deze subsidie innovatieve en duurzame processen, producten en diensten ontwikkelen.

  Gesloten
 • Mooi Nederland

  Deze subsidie ondersteunde plannen, ideeën en uitvoeringsprojecten voor een zuiniger en slimmer gebruik van de ruimte in Nederland.

  Gesloten
 • Natuurbeheer PSN

  Als eigenaar of beheerder van een natuurterrein kunt u een jaarlijkse vergoeding krijgen. NB: De Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer is opgevolgd door de subsidie Natuur en Landschap (SNL).

  Gesloten
 • Natuurbeheer SNL

  Als eigenaar of beheerder van een natuurterrein kon u subsidie Natuurbeheer SNL aanvragen bij de provincie.

  Gesloten
 • Natuurbeheer SVNL 2016

  Als gecertificeerde eigenaar of erfpachter van een natuurterrein kunt u de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 aanvragen bij de provincie.

  Gesloten
 • Pieken in de Delta

  Informatie voor deelnemende bedrijven aan de regeling Pieken in de Delta die tot doel had om met subsidie het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland te versterken.

  Gesloten
 • Pilot 2g@there-OS

  Subsidie voor samenwerkingsverbanden van ondernemers en kennisinstellingen met (proef)projecten in lokale sectoren die van vitaal belang zijn in de 15 partnerlanden van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Gesloten
 • Praktijkleren box 3 2011

  Subsidie voor agrarische opleidingscentra, agrarische hogere scholen en de Wageningen Universiteit om de kwaliteit van het groene onderwijs te verhogen.

  Gesloten
 • Praktijknetwerken 2013

  Samenwerkingsverbanden van landbouwers en kennisinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor duurzame landbouwprojecten.

  Gesloten
 • Probleemgebiedenvergoeding (PGV)

  Vergoeding voor bezitters van landbouwgrond met lastige omstandigheden zoals hoogteverschillen en hoge grondwaterstanden.

  Gesloten
 • Regeling Bioraffinage

  Informatie voor lopende projecten duurzame bioraffinage-ketens voor biobased producten en bio-energie in de industrie en de energiesector.

  Gesloten
 • Schoolfruitregeling

  Subsidie voor groente- en fruitleveranciers om de consumptie hiervan bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren.

  Gesloten
 • Service design-vouchers

  Een service design-voucher is een ‘tegoedbon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag voor een innovatief businessmodel kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau.

  Gesloten
 • Smart Industry Fieldlabs

  Subsidie voor praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren, met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen.

  Gesloten
 • Smart Mix

  Programma voor ondernemers en onderzoekers die samenwerken voor economische, sociaal maatschappelijke en culturele innovatie.

  Gesloten
 • Stedelijke Synergieregeling

  Informatie voor gemeenten en waterschappen die duurzame ruimtelijke projecten in stedelijke gebieden uitvoeren voor het waterbeheer.

  Gesloten
 • Subbied

  Evaluatie van de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied. Hiermee konden gemeenten en waterschappen achterstallig baggerwerk financieren.

  Gesloten
 • Subsidie jonge landbouwers

  Subsidie voor landbouwers jonger dan 40 jaar, om te investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties.

  Gesloten
 • Systeemintegratie op de Noordzee

  Meer synergie in de activiteiten voor windenergie en de bestaande gas (en olie) faciliteiten op de Noordzee versnelt de energietransitie. Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling op dit gebied? De tender Systeemintegratie op de Noordzee ondersteunt u daarbij.

  Gesloten
 • Technologische Topinstituten (TTI)

  Subsidie voor ondernemers en onderzoekers die via een langdurige strategische samenwerking sneller nieuwe innovatieve processen en producten willen realiseren.

  Gesloten
 • Toeslagrechten uitbetalen

  Inkomenssteun op basis van toeslagrechten die een agrarische ondernemer kan laten uitbetalen.

  Gesloten
 • Transitiefaciliteit (TF)

  De Transitiefaciliteit stimuleerde het Nederlandse bedrijfsleven actief te worden op de veelbelovende markten in Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.

  Gesloten
 • Truck van de Toekomst

  Informatie en formulieren voor nog lopende projecten binnen deze subsidie. Truck van de Toekomst stimuleert brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s.

  Gesloten
 • Uitbetaling betalingsrechten 2015

  Betalingsrechten is een nieuw stelsel van inkomenssteun voor agrariërs op basis van het aantal hectares landbouwgrond in gebruik.  

  Gesloten
 • Uitbetaling betalingsrechten 2016

  Betalingsrechten is een nieuw stelsel van inkomenssteun voor agrariërs op basis van het aantal hectares landbouwgrond in gebruik.  

  Gesloten
 • Uitdagerskrediet

  De regeling Uitdagerskrediet is gesloten in 2008. U kunt geen aanvragen meer indienen. De regeling is vervangen door het Innovatiekrediet.

  Gesloten
 • Valorisatieprogramma

  Subsidie om ondernemers, onderzoekers en de overheid te ondersteunen bij het vormgeven van hun activiteiten op het gebied van ondernemerschapsonderwijs en kennisvalorisatie.

  Gesloten
 • VAMIL-compensatie

  Tot 31 oktober 2011 konden agrarisch investeerders 2007 en 2008 zich aanmelden voor compensatie van de verruimde VAMIL-regeling duurzame kassen en stallen.

  Gesloten
 • Verduurzaming veehouderij UDV 2014

  Subsidie voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten om de veehouderij te verduurzamen. Voor (samenwerkingsverbanden van) ondernemers en organisaties.

  Gesloten
 • Verduurzaming veehouderij UDV 2015

  Subsidie voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten om de veehouderij te verduurzamen. Voor (samenwerkingsverbanden van) ondernemers en organisaties.

  Gesloten
 • Wind op zee R&D

  Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Maak dan gebruik van de subsidie Wind op zee R&D.

  Gesloten
 • Zevende Kaderprogramma (KP7)

  Dit onderzoeksprogramma was voor ondernemers, onderzoekers en de overheid om de internationale samenwerking tussen bedrijven en wetenschappelijke instellingen, in Europa en erbuiten, te stimuleren.

  Gesloten

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right