Innovatieprogramma Point-One

Meer artikelen
Innovatieprogramma Point-One

Innovatieprogramma Point-One is opgezet om de concurrentiepositie te versterken van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met nano-elektronica, embedded systemen en mechatronica.

Point-One is opgegaan in de Topsector Hightech Systemen & Materialen. Het innovatieprogramma had als doel een Nederlands research & development-ecosysteem te realiseren. Kleine en grote bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstituten en overheid werkten daarin intensief samen. Het was het vertrekpunt voor het realiseren van synergie met andere – internationale – clusters, belanghebbenden en programma's.

De bedrijven die betrokken zijn bij Point-One hebben de ambitie om uit te groeien tot een soort Silicon Valley van Nederland in hightechsystemen. Dat willen ze bereiken door meer private R&D-investeringen en het verhogen van de omzet. Ongeveer 40% van de betrokken partijen is mkb en 20% kennisinstelling.

Voor wie

Point-One was bestemd voor het mkb, grote bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt nog wel voorschot en vaststelling aanvragen

Voorschot en vaststelling aanvragen

De Point-One subsidie die aan u toegekend is, wordt in gedeelten betaald. Ieder bedrag dat vóór de afsluiting wordt betaald, heet een voorschot. Bij afsluiting van het project wordt namelijk pas berekend wat het uiteindelijke subsidiebedrag zal zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betaalt de voorschotten automatisch. U moet wel tijdig rapporteren over de voortgang. Projecten die niet aan hun verplichtingen voldoen, worden stopgezet en de voorschotten worden teruggevorderd.

De subsidievaststelling wordt berekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het subsidiebedrag bij vaststelling zal echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat bij de beschikking was toegekend. Vallen de werkelijke kosten hoger uit dan bij de beschikking was geraamd, dan zal het subsidiebedrag maximaal het bij beschikking toegekende bedrag zijn.

Grens controleverklaring verhoogd

Het aanleveren van een controleverklaring door een accountant is alleen verplicht bij de vaststelling van een subsidiebedrag hoger dan € 125.000 per individuele deelnemer.

Budget

Er is geen budget meer beschikbaar.

Service menu right