LIFE projectsoorten

Meer artikelen
LIFE+

LIFE bestaat uit 2 subprogramma’s met afzonderlijke prioriteiten.

Subprogramma Milieu

Met de onderdelen: 

 • Natuur en biodiversiteit: beschermen en verbeteren van de natuur in Europa, vooral in Natura 2000 gebieden;
 • Milieu- en grondstof-efficiency: innovatieve projecten op het gebied van water, zee, afval, grondstoffen, lucht en emissies, milieu en gezondheid en een groene en circulaire economie.
 • Informatie en bestuur: bewustwording, samenwerking, best practices voor handhaving en naleving, beter bestuur en steun aan NGO’s.

Subprogramma Klimaat

Met de onderdelen: 

 • Mitigatie: verminderen van klimaatverandering, reductie broeikasgasemissies;
 • Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering zoals overstroming en droogte;
 • Informatie en bestuur: beleid en informatie over klimaatproblematiek, bewustwording, communicatie, samenwerking, verspreiding van kennis.  

Klimaatprojecten moeten een flinke bijdrage (‘transformative impact’) leveren aan een klimaatbestendige economie en/of aan de reductie van broeikasgassen.

Soorten projecten

LIFE maakt onderscheid tussen reguliere, integrale projecten, technische ondersteuningsprojecten, capaciteitsopbouw projecten en voorbereidende projecten met verschillende voorwaarden. 

Traditionele projecten


Voor traditionele projecten, gericht op één specifiek natuur/ milieu/klimaatprobleem, met projectenkosten vanaf ongeveer € 1 miljoen gelden de volgende voorwaarden:

Het gaat om een meetbaar probleem met een geboden oplossing in het project. Sluit aan bij de onderwerpen ‘topics’ die de EU belangrijk vindt. Zie de guidelines  van 2015 op de EU site.

 • Er is monitoring van het effect van een project. 
 • Aantoonbare meerwaarde voor Europa.
 • Samenwerking met relevante partners uit eigen land en/of Europa.
 • Er is geen steun mogelijk van andere Europese regelingen dan LIFE, maar wel vanuit lokale, regionale, en nationale subsidies.
 • Van het totale projectbudget is 60% LIFE-subsidie mogelijk, 75% bij prioritaire soorten en habitats.
 • Voor 2017 is € 373 miljoen budget beschikbaar. De call opende op 28 april 2017.
projectsoortendeadline
klimaatprojecten7 september 2017
milieuprojecten12 september 2017
natuur en informatie/communicatie projecten14 september 2017
prepatory projects20 september 2017

 

Voorbeelden van projecten staan op de EU site  of in de databank (alle landen, alle soorten).

Integrale projecten (IP)

Integrale projecten zijn bedoeld als katalysator om een integraal en strategische plan voor de aanpak van de milieu – of klimaatproblemen van een omvangrijk geografisch gebied van A tot Z te implementeren, (multi)regionaal of (inter)nationaal. De focus ligt op coördinatie en zorgen voor commitment van de relevante partijen. De onderwerpen komen voort uit Europese milieu- en klimaatwetgeving:
 • natuur (management meerdere Natura2000 gebieden tegelijk, uitvoering van het Prioritized Action Framework (PAF) N2000),
 • water (management van stroomgebied van een rivier, Kaderrichtlijn Water),
 • afval (afvalmanagement, afvalpreventieprogramma’s, Kaderrichtijn Afvalstoffen),
 • lucht (luchtkwaliteit van groot gebied, meerdere steden, Luchtkwaliteitsrichtlijn) of 
 • klimaat.  

Voorwaarden

 • Het gaat om grote projecten met € 8-12 miljoen subsidie, looptijd 4-8 jaar.
 • Naast LIFE moet er minstens één andere (Europese) subsidieregeling betrokken worden bij het project, zoals bijvoorbeeld het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
 • Elk land kan in de periode 2014-2020 maximaal 3 integrale projecten gesubsidieerd krijgen vanuit LIFE, waarvan één over klimaat en 2 over milieu of natuur.
 • •Budget voor EU in 2016: € 79,2 miljoen voor natuur/water/afval/lucht, € 16 miljoen voor klimaat IP's.

Indienen gaat in 2 fasen: eerst een globaal voorstel, de zogenaamde 'concept note' waarin ook aangegeven wordt aan welke andere (Europese) fondsen een bijdrage gevraagd wordt. De deadline hiervan is 26 september 2016.

Bij goedkeuring van het voorstel, hoeft pas in de tweede fase een intentieverklaring van het andere EU-fonds geleverd worden. Hiervan is de deadline naar verwachting medio april 2017. l. Momenteel werkt het ministerie van EZ in samenwerking met diverse stakeholders aan een full proposal  voor een natuur-IP met als invalshoek grote wateren. In najaar 2016 wordt een concept note over de brandstofvisie ingediend (klimaat).

Neem bij plannen voor een IP altijd contact op met RVO.nl. Omdat Nederland maar 3 kansen op een IP heeft, is het belangrijk om gezamenlijk met de ministeries van EZ en IenM te bepalen welke projecten voor indiening als IP in aanmerking komen.

Technische ondersteuningsprojecten (Technical Assistance)

Deze zijn bedoeld ter voorbereiding van een integraal project. Het jaar daarop wordt u geacht een IP in te dienen. Maximale subsidie is €100.000 per project, 60% van de kosten. De deadline van indiening is 20 september 2016. Neem eerst contact met ons op of uw voorgenomen IP project zou kunnen voldoen aan de eisen van de EU.

Capaciteitsopbouw projecten (Capacity building)

Deze zijn bedoeld om lidstaten die net lid van de EU zijn geworden, een lager dan gemiddeld bruto nationaal product hebben en/of anderszins achterblijven met het indienen van LIFE projecten, extra te ondersteunen. Dit soort projecten is niet van toepassing op Nederland.

Voorbereidende projecten (Preparatory projects)

Deze voorzien in specifieke behoeften bij de ontwikkeling en implementatie van EU-beleid en -wetgeving op het gebied van milieu en klimaat. Het budget is ongeveer €10,5 miljoen voor 4 jaar, voor de hele EU. De deadline voor indienen is 20 september 2016. De EU bepaalt de onderwerpen. Dit jaar zijn dat:

Biodiversiteit

 • Short term monitoring of farm landscape biodiversity with a common approach (80.000 €) 
 • Assessment of the condition of semi natural grasslands and monitoring in relation to biodiversity targets of the EU biodiversity strategy and policy drivers such as CAP (both Pillars) (280.000 €)
 • Establishment of a European Private Land Conservation Network (620.000 €)
 • Feasibility study for developing a Green listing process for Natura 2000 sites (150.000 €)  

Groene economie

 • Support for the local and regional monitoring of air quality with mobile and portable monitoring devices as well as biological methods, and the statistical processing of data in a user-friendly way (600,000 €) –

Bestuur en informatie

 • Launching a European soil awareness and educational programme (190,162 €) –
Meer uitleg over wat de EC wil in deze projecten kunt u lezen in de guidelines Preparatory projects 2016 of bij de LIFE medewerkers van RVO.nl. Per onderwerp wil de EC maar één project honoreren met het vermelde bedrag .
 

Financiële instrumenten

De EU heeft in december 2014 2 fondsen opgericht in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB):

1. Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)
2. Natural Capital Financing Facility (NCFF)

Nationale banken kunnen hierdoor hun klanten lagere tarieven aanbieden voor projecten die hier een bijdrage aan leveren. Vraag hiernaar bij uw eigen bank. Die moet zich eerst aanmelden bij de EIB.

Denk bij PF4EE bijvoorbeeld aan leningen van €50.000 - € 5 miljoen aan MKB bedrijven, kleine gemeenten, of huis- c.q. hoteleigenaren. De lening voor energiebesparende maatregelen kunnen zij dan terugbetalen met de uitgespaarde energiekosten. Meer informatie over PF4EE.

NCFF is bedoeld voor leningen/investeringen in natuurlijk kapitaal/biodiversiteit. Ecosysteemservices, groene infrastructuur en biodiversiteitsprojecten kunnen opbrengsten genereren, of kosten besparen waarmee de lening terugbetaald kan worden. Bedoeld voor publieke of private partijen. Meer informatie over PF4EE.

Meer informatie

In het werkprogramma 2014-2017 leest u wat de globale criteria zijn voor de diverse soorten projecten in de eerste 4 jaar van LIFE. Ook de budgetten voor deze eerste periode vindt u daar.

Meer details volgen in de handleidingen (guidelines en evaluation guide) die beschikbaar zijn op de Europese LIFE-website zodra de call open gaat. U vindt daar ook de projectendatabase met alle toegekende projecten. De verordening LIFE is een algemeen document waarmee het Europees Parlement de doelen, achtergronden, criteria en het budget voor LIFE 2014-2020 heeft vastgesteld.

Service menu right