Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Meer artikelen
Onderdelen van een zandfabriek - energie-efficiëntie

Sinds 1992 maakt de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Met het MEE-convenant (voor ETS-bedrijven) en het MJA3-convenant (voor niet-ETS-bedrijven) draagt het ministerie van EZ bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020. Ze dragen bij aan de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord.


De routekaarten laten zien welke keuzes sectoren maken om in 2030 duurzaam en concurrerend te zijn. De resultaten tot nu toe vindt u in de resultatenbrochures.

Bedrijfsspecifieke afspraak voor MEE-bedrijven

EZ heeft met een aantal bedrijven bedrijfsspecifieke afspraken afgesloten. Deze afspraken gaan  over het nemen van energiebesparende maatregelen die verder gaan dan de afspraken in het MEE convenant. Alle informatie vindt u op bedrijfsspecifieke afspraken energiebesparing. Hier staat ook het rapport met informatie over het onderzoek naar de financiering daarvan.

EEP 2017-2020

Gedurende de looptijd van de meerjarenafspraken moet het energie-efficiëntieplan (EEP) iedere 4 jaar geactualiseerd worden. In 2016 is de EEP-ronde 2017-2020 van start gegaan. Alle belangrijke informatie over de actualisatie van uw EEP, zoals het format, de handleiding, wijze van indiening en toetsing, de subsidieregeling EEP voor MJA3-deelnemers en de rol van het bevoegd gezag, vindt u terug op onze website bij het onderdeel energie-efficiëntieplan (EEP).

Uiterste toetredingsdatum

De MJA3- en MEE-convenanten eindigen na 2020. De komende EEP periode van de beide convenanten start in 2017 en eindigt in 2020. Maatregelen in energie-efficiëntie vergen een planmatige aanpak, meerjarige inspanning en investeringen. Daarom is het wenselijk dat een onderneming de gehele EEP-periode meedoet aan de Meerjarenafspraken. Dit zijn afspraken uit overleggen met vertegenwoordigers van de convenantspartijen.

  • Bedrijven die willen toetreden tot één van convenanten melden zich voor 31 december 2016 bij RVO.nl.
  • Nieuwe toetreders stellen een EEP op voor de periode 2017-2020.
  • Als een bedrijf toetreedt tot een convenant heeft het 9 maanden om een EEP in te dienen. Dit moet uiterlijk gedaan worden voor 1 april 2017.
  • Bedrijven houden zich zoveel mogelijk aan de ‘reguliere’ indieningsdata 1 oktober en 15 november 2016.
  • Wanneer een bedrijf een goedgekeurd EEP voor 2017-2020 indient, voldoet het aan de auditplicht van de EED.
  • Nieuwe (MKB)toetreders kunnen tot 31 december 2016  onder voorwaarden gebruik maken van financiële ondersteuning om een energie-efficiëntieplan (EEP) op te stellen. Zij hebben zich aangemeld en RVO kan hun toetreding bevestigen. Meer informatie is te vinden op Subsidieregeling Energie-efficiëntieplan MJA3.
  • Het bedrijf legt in 2018 voor de eerste keer verantwoording af over het jaar 2017. Over dit jaar ontvangt het bedrijf voor de eerste keer een voortgangsverklaring. Deze verklaring betekent dat de inspanningen van het bedrijf aan de convenantafspraken voldoen.

Bespaar energie én kosten

Meerjarenafspraak of niet, het verbeteren van de energie-efficiëntie kan aanzienlijke voordelen voor uw bedrijf opleveren. Vaak kunt u met kleine investeringen grote kostenbesparingen realiseren. Bijvoorbeeld door betere isolatie van warmteprocessen, optimalisatie van de persluchtinstallatie of gebruik van ledverlichting. De investeringskosten verdient u vaak binnen korte tijd terug. Onze tools bieden inzicht in de mogelijkheden.

Kennisnetwerken

Innoverende netwerken bevorderen kennisuitwisseling tussen specifieke doelgroepen en kunnen leiden tot nieuwe, innovatieve projecten. Dit kan naast commerciële voordelen ook leiden tot een aanzienlijke emissiereductie en grondstof- en energiebesparing in productieprocessen en producten. Vanuit het programma Meerjarenafspraken energie-efficiëntie ondersteunen we kennisnetwerken op diverse gebieden.

Duurzame (rest)warmte

Wilt u uw warmte- en koude voorziening verduurzamen? Dan kunt u bij het Nationaal Expertisecentrum Warmte terecht voor informatie over duurzame energiebronnen, restwarmte en warmtenetten, instrumenten, praktijkverhalen, financiële en fiscale regelingen en Green Deals.

Fiscaal voordeel voor investeringen

Als u investeert in energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen, kunt u rekenen op financiële ondersteuning van de overheid. Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsafstrek (MIA) kunt u een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Raadpleeg de Energielijst en Milieulijst 2016 voor de technieken die in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

LinkedIn groep Energieke Bedrijven

Bent u MJA3- of MEE-deelnemer en geïnteresseerd in energie en grondstoffen? Word dan lid van de LinkedIn groep Energieke Bedrijven van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Blijf op de hoogte van al het nieuws en doe mee aan discussies. De groep is een samenwerkingsforum waar iedere deelnemer kan lezen, plaatsen en discussiëren.

Binnen deze groep signaleren we actuele ontwikkelingen, wisselen we ideeën, vragen, kennis en ervaringen uit. We delen best practices en haalbaarheidsonderzoeken, verplichtingen en uitleg rondom convenanten. En we attenderen op interessante bijeenkomsten.

Inspiratie van andere ondernemers

Benieuwd hoe andere ondernemers het aanpakken? Maar liefst 1.111 MJA3- en MEE-bedrijven werken aan een slimmere energiehuishouding en nemen actie om duurzaam te ondernemen. Hun ideeën, successen en leerervaringen zijn te lezen in verschillende praktijkverhalen en te bekijken in korte films.

KlantContact RVO.nl

Vragen over energiebesparing of de meerjarenafspraken energie-efficiëntie? Neem contact op met KlantContact RVO.nl via het contactformulier of telefonisch via 088 042 42 42.

Service menu right