Internationale waterambitie

Meer artikelen
Partners voor Water Header

Nederland heeft internationaal een grote reputatie op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie en maritieme technologie. Ons land is voorloper op het gebied van de integrale benadering en van de preventieve en participatieve aanpak. Bij ingewikkelde en spoedeisende watervraagstukken benaderen andere landen Nederland vaak om advies en mede-uitvoering.

Nederlandse expertise is het vertrekpunt voor internationale samenwerking en het verkrijgen van een groter aandeel bij de uitvoering van werken. Andere landen hebben aanvullende kennis. Nederlandse partijen hebben er baat bij om die kennis uit het buitenland te halen en intensief met buitenlandse bedrijven en instellingen samen te werken. Dat is van belang om te blijven innoveren maar ook om de reputatie van Nederland als Kennis en Expertise Centrum op watergebied te vergroten.

Intensieve samenwerking

De schaal, urgentie en complexiteit van de wateruitdagingen vragen om een integrale en internationale aanpak. Daarbij gaan diplomatie, innovatie, partnerschappen en nieuwe financieringsmechanismen hand in hand. Daarom werken de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu intensief samen; om efficiency en effectiviteit te vergroten en expertise vanuit de praktijk (waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) nauwer te betrekken.

Waterdiplomatie wordt krachtiger ingezet door het combineren van expertise op het gebied van bestuur en diplomatie. De Internationale Water Ambitie (IWA) beschrijft het kader voor deze intensieve samenwerking.

Waaraan wil de IWA bijdragen?

De IWA wil bijdragen aan een aantal maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid:
  • Van repareren naar preparen: preventie bevorderen, om zo de gevolgen van overstromingen, watertekort en vervuild water te beperken.
  • Verbeteren van de ‘watergovernance’ in en tussen landen en het vergroten van de inzet van waterdiplomatie.
  • De positie verbeteren van kwetsbare groepen mensen in stedelijke delta’s, ook in ontwikkelingslanden.
  • Vergroten van het verdienvermogen van de Nederlandse watersector.

Deze regeling voert de kabinetsdoelstellingen (zoals verwoord in de IWA) mede uit.

Service menu right