Uitvoering subsidieproject Partners voor Water - WWSD

Zodra u een aanvraag voor de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) heeft ingediend, mag u beginnen met de uitvoering van uw project. Dit is wel op eigen risico. Het is dan namelijk nog niet bekend of u daadwerkelijk subsidie zult ontvangen.

Wanneer uw project is goedgekeurd, krijgt u een beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u al gestart met de uitvoering van uw project maar is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u de kosten niet bij RVO.nl in rekening brengen.

Contactpersoon

Een adviseur van RVO.nl is tijdens het project uw contactpersoon. Voor de start van uw project maakt u kennis met hem of haar. Bij die kennismaking licht de adviseur de verplichtingen uit de beschikking toe.

Betaalschema en voorschotten

Na verlening van de subsidie, ontvangt u informatie over het betaalschema van de voorschotten. Binnen 2 weken na verlening betaalt RVO.nl automatisch het eerste voorschot. U hoeft dat niet aan te vragen.

Bij een samenwerkingsverband krijgt de penvoerder uitbetaald. De penvoerder is verantwoordelijk voor uitbetaling aan de overige deelnemers.

Stopzetten betaling

Wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen voor subsidieverlening, kan RVO.nl het uitbetalen tijdelijk stopzetten. RVO.nl bekijkt dan of de subsidieverlening nog wel terecht is. Hierna kan de subsidieverlening worden aangepast, stopgezet, of zelfs ingetrokken.

Vaststelling subsidieproject

Aan het einde van een subsidieproject volgt de vaststelling. Binnen 13 weken na de einddatum van het project dient u de vaststellingsaanvraag in. Het subsidiebedrag wordt dan definitief vastgesteld.

Bij de vaststelling legt u verantwoording af over de volgende zaken:

  1. De financiële situatie.
  2. Is er gedaan waarvoor subsidie is verstrekt, op basis van de subsidieregels?
  3. Is het resultaat bereikt?

Voor een vaststelling moet u het volgende indienen:

Als de gemaakte kosten 10% of meer afwijken van de begrotingspost in de aanvraag, moet u daar een toelichting op geven.

Service menu right