Uitvoering subsidieproject Partners voor Water - WWSD

Meer artikelen
Partners voor Water Header

Zodra u een aanvraag voor de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) heeft ingediend, mag u beginnen met de uitvoering van uw project. Uiteraard op eigen risico, aangezien dan nog niet bekend is of u daadwerkelijk subsidie zult ontvangen.

Wanneer uw project is goedgekeurd  krijgt u een beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u al gestart met de uitvoering van uw project maar is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u de kosten niet bij RVO.nl in rekening brengen.

Betaalschema en voorschotten

Na verlening van de subsidie, ontvangt u informatie over het betaalschema van de voorschotten. Binnen 2 weken na verlening betaalt RVO.nl automatisch het eerste voorschot. U hoeft die niet aan te vragen.

Bij een samenwerkingsverband krijgt de penvoerder uitbetaald. De penvoerder is verantwoordelijk voor uitbetaling aan de overige deelnemers.

Stopzetten betaling

Wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen voor subsidieverlening, kan RVO.nl het uitbetalen tijdelijk stop zetten. De bedoeling hiervan is om te kijken of de subsidieverlening nog wel terecht is. Hierna kan de subsidieverlening worden aangepast, stopgezet, of zelfs ingetrokken.

Contactpersoon

Een adviseur van RVO.nl zal tijdens uw project contactpersoon zijn. Voor de start van uw project maakt u kennis met hem of haar. Bij die kennismaking licht de adviseur de verplichtingen uit de beschikking toe.

Vaststelling subsidieproject

Aan het einde van een subsidieproject volgt de vaststelling. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief vastgesteld. Bij de vaststelling legt u verantwoording af over:

  1. De financiële situatie.
  2. Is er gedaan waarvoor subsidie is verstrekt, op basis van de subsidieregels?
  3. Is het resultaat bereikt?

Voor een vaststelling moet u het volgende indienen:

  • een aanvraag tot subsidievaststelling;
  • de eindrapportage;
  • de financiële verantwoording;
  • een controleverklaring (indien de subsidie groter is dan € 125.000).

Indien de gemaakte kosten 10% of meer afwijken van de begrotingspost in de aanvraag, geeft u daar een toelichting op. Binnen 13 weken na de einddatum van het project dient u de vaststellingsaanvraag in.

Service menu right