Voorwaarden Partners voor Water - WWSD

Meer artikelen
Partners voor Water Header

Wilt u gebruikmaken van de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD)?  Dan voldoet u aan de volgende voorwaarden.

 • Alleen ondernemingen, onderzoeksorganisaties en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) kunnen een aanvraag indienen. In het geval van een samenwerkingsverband treedt één aanvrager als penvoerder op.
 • Buitenlandse ondernemingen, onderzoeksorganisaties of ngo's mogen deelnemen in uw consortium. Ze mogen niet als penvoerder optreden. Een buitenlandse partner mag subsidie ontvangen. De penvoerder verstrekt die subsidie. Nut en noodzaak weegt mee in de beoordeling.
 • Nederlandse en buitenlandse overheidsorganisaties mogen niet als consortiumpartner deelnemen. Dit geldt voor alle typen overheidsorganisaties. Expertise van bijvoorbeeld een waterschap kan wel als ‘kosten derden’ deel uitmaken van het project.
 • U identificeert een lokale gebruiker of begunstigde. Sterk lokaal eigenaarschap en betrokkenheid van lokale partners is essentieel. Leg voor en tijdens uw project contacten met bijvoorbeeld ontwikkelingsbanken en lokale overheden en bedrijven.
 • Uw project stimuleert de inzet van vernieuwende Nederlandse kennis en kunde, met het oog op waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s en toeleverende systemen in het buitenland.
 • Uw project heeft te maken met een of meer van de volgende thema’s:
  - drinkwater en sanitatie;
  - water governance;
  - duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (maar niet op de wal);
  - klimaat;
  - (water)veiligheid;
  - voedsel en ecosystemen;
  - water en energie.
Ook geldt een maximale projectomvang. De maximale projectomvang vindt u op de pagina's over haalbaarheidsprojecten en pilotprojecten.
 

Afwijzingsgronden

In artikel 13 van de regeling vindt u redenen voor afwijzing van een project. Toets uw project eerst aan deze afwijzingsgronden of vraag een toelichting hierover tijdens een intake met een adviseur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn:
• loonkosten;
• materiaal en hulpmiddelen;
• machines en apparatuur, gebouwen en gronden;
• kosten derden, zoals diensten of services die u inkoopt.

Kosten zijn subsidiabel vanaf de indieningsdatum. Ze moeten direct aan uw project kunnen worden toegerekend. Kosten die u vóór de indieningsdatum maakt, komen niet in aanmerking voor subsidie. Maakt u kosten om de subsidie te krijgen, bijvoorbeeld voor een controleverklaring of voor rapportages? Ook deze zijn niet subsidiabel.

Verschuldigde btw komt alleen voor subsidie in aanmerking als u de btw niet kunt verrekenen.

Service menu right