Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto's

Meer artikelen
elektrische taxi's

Een goede laadinfrastructuur is nodig voor een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto. Daarnaast biedt het economische kansen voor Nederland.

De Rijksoverheid (met instemming van de Europese Commissie) stelt hiervoor een bijdrage beschikbaar. Het is onderdeel van de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur

Met de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur slaan overheid en marktpartijen de handen ineen. Door een publiek toegankelijke laadinfrastructuur te bouwen, ondersteunen ze de groei van het elektrische wagenpark. Daardoor gaan ook de kosten van laadpalen naar beneden.

Voor deze Green Deal zijn één of meerdere bestuursovereenkomsten gesloten met de volgende overheden en regio's: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Gemeente Utrecht, Provincies Noord-Brabant/Limburg, regio Arnhem en Gemeente Amsterdam.

Voor wie?

Medeoverheden (gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden) ontvangen de bijdrage voor het bouwen van laadinfrastructuur.

Bijdrage Rijksoverheid

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu stellen voor een periode van 3 jaar (1 juli 2015 tot 1 juli 2018) samen € 5,7 miljoen beschikbaar. Toekenning van deze decentrale uitkering vindt plaats op basis van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. U kunt de bijdrage aanvragen tot het budget op is.

De rijksbijdrage is beschikbaar voor alle gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden die de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur willen stimuleren. Daarnaast moeten ze voldoen aan de voorwaarden.

Budget

In december 2016 is nog ongeveer € 420.000 aan rijksbijdrage beschikbaar. Het ministerie van EZ heeft het voornemen om het budget in 2017 te verhogen met € 1,5 miljoen. Het ministerie vraagt daarvoor toestemming aan de Europese Commissie.

Voorwaarden

Voor de aanvraag van de uitkering gelden de volgende voorwaarden:

  1. Alleen medeoverheden die ook een eigen bijdrage leveren aan de uitrol van de laadinfrastructuur kunnen een aanvraag indienen;
  2. Medeoverheden dragen zorg voor een private bijdrage van minimaal € 500 per laadpaal;
  3. Per aanvraag geldt een minimum van 10 laadpalen. Gezamenlijk aanvragen met andere medeoverheden is mogelijk.

Aanvragen

Heeft u als medeoverheid plannen om via een opdracht, concessie of vergunning te investeren in laadinfrastructuur voor elektrische auto’s? Neem dan contact op om te kijken of u een aanvraag kunt indienen voor de Rijksbijdrage. Past uw situatie binnen de voorwaarden? Dan ontvangt u tot 1 juli 2017 een Rijksbijdrage van maximaal € 600 per laadpaal.

Projectvoorstel

Bij het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u met uw aanvraag een projectvoorstel mee. Hieruit moet blijken dat uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. In dit projectvoorstel staan tenminste de volgende onderdelen:

  • Een (concept)besluit met bestuurlijke vaststelling voor de plaatsing van laadinfra. Daarnaast moet uit een reële planning zeer aannemelijk blijken dat u de komende jaren laadpalen gaat plaatsen.
  • Een financieel plan waaruit blijkt dat zowel de medeoverheid als één of meer private partijen (of de EV-rijders) de minimaal vereiste bijdrage leveren.
  • Als uw aanvraag geldt voor meer gemeenten, dan vragen wij u om machtigingen mee te sturen.

Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u van RVO.nl een bestuursovereenkomst. We vragen u deze overeenkomst ondertekend terug te sturen. De datum waarop de medeoverheden de bestuursovereenkomst ondertekenen is leidend voor uw aanvraag. De uitkering vindt plaats als een decentralisatie-uitkering. Het wordt via het Gemeente- of Provinciefonds overgemaakt aan de aanvrager(s).

Service menu right