Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017

Meer artikelen
Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

Om de visserijsector te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, stelt het ministerie van Economische Zaken subsidie beschikbaar voor samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij. Hiermee wil het ministerie projecten steunen die gericht zijn op kennisontwikkeling en kennisdeling.

Een samenwerkingsproject wetenschap en visserij is gericht op het opzetten van netwerken, partnerschapsovereenkomsten of verenigingen (kennissystemen) tussen wetenschappers en vissers of visserijorganisaties en op het verrichten van activiteiten daarbinnen, zoals kennisontwikkeling en kennisdeling.

Voor wie

De volgende doelgroepen kunnen deze subsidie aanvragen:

 • vissers
 • visserijorganisaties
 • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's)
 • (semi)overheden
 • een samenwerkingsverband van ten minste 2 van de hierboven vermelde partijen.

Vissers

Vissers zijn natuurlijke personen die zich bezighouden met visserijactiviteiten en hun hoofdberoep uitoefenen aan boord van een vissersvaartuig dat in bedrijf is.

Visserijorganisaties

Visserijorganisaties zijn organisaties waarvan uit de doelstellingen in de statuten blijkt dat zij het collectief belang van vissers of visserijondernemingen behartigen.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Meer informatie over ANBI’s leest u op de website van de Belastingdienst.

(semi) Overheden

Onder (semi)overheden verstaan we:

 • een publiekrechtelijke instelling:
  • een rechtspersoon
  • een instelling die specifiek tot doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, waarvan:
   - de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd
   - het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling, of
   - de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen.
 • een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS): rechtspersoon die is opgezet om grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie (EU) te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale en lokale overheden en andere overheden van verschillende lidstaten in staat om een groepering met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren.

Diegene die de subsidie aanvraagt, hoeft niet zelf in het kennissysteem te zitten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, voldoet u aan een aantal voorwaarden.

Op de pagina Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke spelregels u zich moet houden als u subsidie aanvraagt bij een subsidiemodule van de Regeling Europese EZ Subsidies.

Betrokkenheid  wetenschappelijke organisatie

Een wetenschappelijke organisatie is actief betrokken bij uw project.

Aanvragen

U kon de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017 aanvragen van 3 april tot en met 12 juni, tot uiterlijk 17.00 uur.

Verlenen subsidie en verdeling budget

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij is een tenderregeling. Dit houdt in dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Wet- en regelgeving

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Service menu right