Hoe werkt SBIR?

Meer artikelen
Aanbesteden van innovaties

Een ministerie of andere overheidsdienst identificeert een specifieke uitdaging en stelt een budget beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt bij het beschrijven van het vraagstuk in een SBIR oproep en maakt deze oproep vervolgens openbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland informeert het bedrijfsleven en begeleidt het proces.

Partijen met relevante ideeën dienen binnen de tenderperiode een offerte in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De offerte met het projectvoorstel moet in het Nederlands zijn. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (fase 1). De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (fase 2). In fase 3 maken de bedrijven hun product klaar voor de markt. De overheid financiert deze fase niet.

Beoordeling

Elke SBIR heeft een eigen onafhankelijke beoordelingscommissie die de offertes beoordeelt op de volgende criteria:

  • impact
  • technologische haalbaarheid
  • economisch perspectief
  • prijs van de offerte

De beoordelingscommissie rangschikt alle projecten en adviseert de opdrachtgever.

Fasen

Fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie
De opdrachtgever besluit over opdrachtverlening van het haalbaarheidsonderzoek (fase 1) aan de hoogst gerangschikte bedrijven binnen het beschikbare budget. Deze bedrijven voeren een haalbaarheidsonderzoek uit naar hun innovatie binnen de afgesproken termijn en voor het overeengekomen offertebedrag.

Bij de uitvoering van de opdracht kunt u samenwerken met een kennisinstelling of met andere ondernemingen, of delen van het werk uitbesteden. De omvang van de opdracht bedraagt nooit meer dan in de SBIR-oproep is aangegeven én nooit meer dan het offertebedrag.

Fase 2: ontwikkeling van de innovatie
Voor fase 2 gaan alle haalbare ideeën uit fase 1 opnieuw de competitie aan. De beoordelingscriteria zijn hetzelfde als in fase 1, daarnaast wegen de economische vooruitzichten voor fase 3 nog explicieter mee. De beoordelingscommissie adviseert ook in deze fase de opdrachtgever, die vervolgens besluit welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2: het ontwikkelen van de innovatie.

Deze bedrijven starten een onderzoeks- en ontwikkelingstraject en leveren voor de afgesproken prijs en binnen de termijn het eindresultaat op: een getest prototype, demonstratie, beperkte nul-serie of proefproject van het product, het proces of de dienst.

De overheid gaat zich inspannen om de juiste voorwaarden te scheppen voor het slagen van het project. Denk bijvoorbeeld aan matchmaking, of helpen bij het oplossen van niet-technische knelpunten, zoals regelgeving of certificering.

Bij een succesvol verloop van fase 2 gaat de ondernemer door met het marktrijp maken van zijn innovatie, daarin zo nodig financieel bijgestaan door een externe financier of eerste afnemer. Deze externe financier of eerste afnemer is bij voorkeur al zeer vroeg in fase 2 in beeld en kan van groot belang zijn voor succesvolle marktintroductie.

Fase 3: de innovatie vermarkten
In fase 3 maken de bedrijven hun product klaar voor de markt. De overheid financiert deze fase niet. Deze fase biedt de overheid een uitstekende kans om een stevige positie in te nemen als grote innovatiegerichte inkoper en om als eerste de nieuwe producten uit SBIR in te kopen. Zij kunnen zo van de nieuwe mogelijkheden profiteren.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten blijven bij het bedrijf, onder bepaalde voorwaarden. De overheid wil voorkomen dat er met de ontwikkelde kennis niets gebeurt of dat een bedrijf juist een monopolypositie uitbuit. De minister kan een bedrijf daarom verplichten tot het uitgeven van licenties aan derden onder redelijke condities. De minister kan de kennis die ontwikkeld is in fase 2 openbaar maken als dat in het algemeen belang is.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Service menu right