Duurzaamheidseisen vaste biomassa SDE+

Meer artikelen
houtchips

Om de duurzaamheid van de biomassa te waarborgen is er een systeem van toetsing en controle. Subsidieontvangers van de SDE+ kunnen op twee manieren aantonen dat een levering biomassa duurzaam is: via door de minister goedgekeurde certificatieschema’s of via verificatie.

Verificatie wil zeggen dat een onafhankelijke en door de minister erkende conformiteitbeoordelingsinstantie verklaart dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet en dus in aanmerking komt voor SDE+ subsidie. De conformiteitsbeoordelingsinstanties maken bij de verificatie gebruik van een door de Minister aangewezen verificatieprotocol. Voor de goedkeuring van certificatieschema’s kan de minister zich eerst laten adviseren door een onafhankelijke adviescommissie.

Overgangsperiode tot nieuwe regelgeving van kracht is

Omdat het wettelijke kader voor het systeem nog in ontwikkeling is, geldt een overgangsperiode tot de nieuwe wetgeving van kracht is. Bedrijven die in de overgangsperiode al wel duurzaamheid moeten aantonen voor het verkrijgen van SDE+ subsidie, kunnen nu werken met een aantal tijdelijk geaccepteerde certificatieschema’s en met een tijdelijk verificatieprotocol specifiek voor de overgangsperiode. Dit hieronder downloadbare verificatieprotocol dus heeft betrekking op de nu geldende SDE regeling en de duurzaamheidseisen die daarin zijn opgenomen. De certificatieschema’s voor de overgangsperiode staan genoemd in de kamerbrief van 18 maart 2016 en zijn opgenomen in het verificatieprotocol voor de overgangsperiode.

Kwalificaties voor conformiteitbeoordelingsinstanties staan nu nog in het tijdelijke verificatieprotocol. In de overgangsperiode werken bedrijven namelijk nog niet met erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Certificering, verificatie en de wettelijke borging 

Bekijk de informatie over de certificering, verificatie en de wettelijke borging in de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 18 maart 2016.

Achtergrond

In het Energieakkoord staat dat de SDE+ voor maximaal 25 PJ per jaar hernieuwbare energie uit bij- en meestook van biomassa in kolencentrales stimuleert. In Europees verband zijn er afspraken dat Nederland 14% hernieuwbare energie produceert in 2020 en 16% in 2023. Belangrijke voorwaarde voor de productie van vaste biomassa is dat het duurzaam. Dat geldt ook voor de inzet van houtpellets in grote industriële stoomketels, maar niet voor de overige categorieën die SDE+ subsidie ontvangen.

Duurzaamheidseisen

Een werkgroep van energiebedrijven, milieuorganisaties en de overheid heeft de afspraken uit het Energieakkoord verder uitgewerkt in concrete duurzaamheidseisen. Deze duurzaamheidseisen voor vaste biomassa zijn sinds 2015 opgenomen in het wettelijk kader van de SDE+ regeling en hebben sindsdien in 2016 nog enkele kleine aanpassingen ondergaan. Begin 2018 komen de duurzaamheidseisen in de milieuwetgeving als onderdeel van het nieuwe borgingssysteem. In het Energieakkoord staat dat eisen moeten worden opgenomen voor duurzaam bosbeheer (bodem, biodiversiteit etc), het voorkómen van een koolstofschuld en veranderingen in indirect landgebruik (ILUC). Ook moet de inzet van biomassa een flinke CO2 emissiereductie opleveren ten opzichte van de inzet van fossiele energie.

Aanwijzing van het verificatieprotocol

In het verificatieprotocol staat hoe bosbeheerders, biomassaproducenten en energiebedrijven met verificatie kunnen aantonen dat aan de duurzaamheidseisen is voldaan. Conformiteitbeoordelingsinstanties gebruiken het protocol om te beoordelen of bedrijven aan de duurzaamheidseisen voldoen.

In 2016 is een verificatieprotocol in concept ontwikkeld door RVO.nl. Het concept is in het voorjaar van 2016 via een webinar gepresenteerd en vervolgens geconsulteerd via een internetconsultatie. Na verwerking van de resultaten uit de internetconsultatie is met het aangepaste concept in de zomer van 2016 een aantal praktijktesten uitgevoerd. De verwerking van de resultaten uit de praktijktesten heeft geleid tot de huidige tijdelijke versie van het protocol. Deze is geldig tot de minister het definitieve verificatieprotocol zal aanwijzen op basis van de Wet milieubeheer.

Goedkeuring van certificatieschema’s

De minister heeft op dit moment nog geen certificatieschema’s goedgekeurd. Pas na de inwerkingtreding van het wettelijk kader kan dit plaatsvinden. Een onafhankelijke adviescommissie, de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen, zal toetsen in hoeverre de certificatieschema’s voldoen aan de wettelijk vastgelegde duurzaamheidseisen.

Beheerders van certificatieschema’s die in aanmerking willen komen voor goedkeuring, kunnen nu alvast een voorlopig aanvraagformulier opvragen via duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl. De commissie kan dan alvast beginnen met het opstellen van een advies (lees hiervoor de toelichting in het hieronder downloadbare voorbeeld aanvraagformulier).

De lijst met door de minister goedgekeurde schema’s komt ook op deze RVO website te staan. Meer informatie over de procedure van aanmelding en goedkeuring van schema’s is te vinden op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedbe.nl.

Erkenning conformiteitsbeoordelingsinstanties

Certificaten van goedgekeurde certificatieschema’s en verificatieverklaringen mogen onder de nieuwe regelgeving alleen worden afgegeven door de conformiteitsbeoordelingsinstanties die daartoe door de minister zijn erkend. Conformiteitsbeoordelingsinstanties kunnen dan bij RVO.nl een aanvraag doen voor erkenning.

Na de beschikking: Rapporteren duurzaamheid biomassa

Uw bedrijf moet rapporteren over de duurzaamheid van de biomassa als:

  • u een SDE beschikking voor energieproductie in de SDE+ categorieën bij- en meestook van biomassa in kolencentrales heeft;
  • of als u houtpellets inzet in grote industriële stoomketels.

U maakt daarvoor gebruik maken van de formats en handleidingen die beschikbaar zijn op MijnRVO.nl.

Meer informatie Engelstalig

Planning consultaties en officiële publicaties SDE+ subsidie duurzame vaste biomassa

WanneerWat

 

 
Overgangsperiode2016 tot inwerkingtreding nieuwe wetgeving, naar verwachting begin 2018

Voorjaar 2017

Publicatie verificatieprotocol specifiek voor de overgangsperiode
Voorjaar 2017

Aanvragen voor goedkeuring certificatieschema’s kunnen worden ingediend door schemabeheerders

Najaar 2017
Openstelling najaarsronde SDE+

Begin 2018

Inwerkingtreding van het nieuwe wettelijk kader (Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen en de onderliggende Ministeriële Regeling)

Begin 2018 Verwachtte eerste goedkeuringen van schema’s door de minister.
Begin 2018Publicatie definitief verificatieprotocol
Begin 2018Conformiteitbeoordelingsinstanties kunnen erkenning aanvragen

Disclaimer: planning en inhoud van de planning kunnen wijzigen

 

Downloads:

Service menu right