Tender Monomestvergisting

Meer artikelen
Tender monomest
Monomestvergisting is één van de hernieuwbare energie-opties die nodig is voor het realiseren van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020. De tender gaat - naar verwachting - in het voorjaar van 2017 open.
 
De tender levert een bijdrage aan een versnelde kostendaling van monomestvergisting. Monomestvergisting levert hernieuwbare energie en reduceert de broeikasgasemissies van de Nederlandse veestapel.

Onder voorbehoud

De tender gaat open onder voorbehoud. Minister Kamp heeft het voornemen om in 2017 een aparte SDE+ tender voor monomestvergisting open te stellen voor het vergisten van mest op boerderijschaal - met een budget van € 150 miljoen. De SDE+ tender monomestvergisting is ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Pas na goedkeuring door de Europese Commissie en publicatie van de definitieve regeling kunnen er aanvragen worden ingediend.

Voorwaarden tender monomestvergisting

 • Installaties voor warmtekrachtkoppeling (wkk) of hernieuwbaar gas komen in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van het ingediende tenderbedrag in €/kWh.
 • Als maximaal tenderbedrag wordt gedacht aan € 0,125/kWh voor wkk en € 0,088/kWh voor hernieuwbaar gas.
 • Het tenderbedrag voor aanvragen voor hernieuwbaar gas wordt bij het rangschikken gedeeld door een factor 0,706 aangezien hernieuwbaar gas voor 70,6% meetelt aan de hernieuwbare energie doelstelling voor 2020.
 • De inputstroom van de vergistingsinstallatie mag uitsluitend uit dierlijke mest bestaan.
 • Het opgesteld vermogen van de installatie mag niet groter zijn dan 400 kW.
 • Een aanvraag kan worden ingediend zonder opgave van locatie en/of vergunningen, in tegenstelling tot de reguliere SDE+.
 • Om het risico op niet-realisatie te verminderen, zal van de ondernemer die een aanvraag indient zonder opgave van locatie en/of vergunningen, een bankgarantie worden vereist.
 • De installaties moeten daadwerkelijk binnen 2 jaar na afgifte van de beschikking hernieuwbare energie leveren.
 • Per locatie kan voor één installatie subsidie worden aangevraagd.
 • Wat betreft de basisenergieprijs, het voorlopig correctiebedrag en het maximum aantal vollasturen worden waarschijnlijk dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor de categorieën monomestvergisting < 400 kW die zijn aangekondigd in de Kamerbrief van 30 november 2016
  -Voor de wkk zijn dit: een basisenergieprijs van 0,030 €/kWh, een voorlopig correctiebedrag voor 2017 van 0,031 €/kWh en een maximum van 7200 vollasturen per jaar
  -Voor hernieuwbaar gas zijn dit:een basisenergieprijs van 0,015 €/kWh, een voorlopig correctiebedrag voor 2017 van 0,016 €/kWh en een maximum van 8000 vollasturen per jaar.

Nuttig aangewende warmte

Voor de warmte uit de wkk verstrekt RVO.nl alleen subsidie als deze voldoet aan de definitie van - nuttig aangewende warmte - zoals bedoeld in de GVO-regeling. Per 1 januari 2017 is de GVO-regeling aangescherpt. In de aanhef van de definitie is als extra voorwaarde opgenomen - voor zover daarmee de inzet van niet-hernieuwbare energie wordt voorkomen.
 
Dit betekent dat uw toepassing zoals het drogen van mest of de teelt van gewassen ook gecontroleerd kan worden op deze besparing van niet-hernieuwbare energie. Hierbij is het van belang dat de hoeveelheid geproduceerd product (gewassen, gedroogde mest) in verhouding staat met de ingezette hoeveelheid nuttige warmte en dat de toepassing van dit product voldoende toegevoegde waarde heeft. Informatie over de GVO's komt op de website van CertiQ.

Monomestvergisting

Bij monomestvergisting gaat de mest van het vee zo snel mogelijk in een verwarmde silo. Het vergistingsproces, dat al in het vee start, zet voort in de silo door de bacteriën. Methaan dat daarna vrij komt, wordt omgezet in energie. Vergiste mest wordt digestaat genoemd en bevat nog dezelfde mineralen als de ingaande mest en moet als mest worden afgezet.

Meer informatie?

Service menu right