FAQ SDE+ Uitvoeringsovereenkomst

Meer artikelen

FAQ

Wanneer zijn een uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie verplicht?

Voor grote projecten waarvoor € 400 miljoen of meer subsidie is verleend, moet u een ondertekende uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie afgeven. Wanneer voor dezelfde productie-installatie een volgende beschikking wordt afgegeven, terwijl de productie ten behoeve van de eerdere beschikking nog niet is gestart, is een uitvoeringsovereenkomst ook verplicht als de optelsom van de beschikkingen groter is dan € 400 miljoen.   
 
Uitzondering
De verplichte uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie zijn niet van toepassing op:
  • grootschalige projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling en
  • bij- en meestook projecten.  

Wanneer moet de uitvoeringsovereenkomst worden ondertekend?

Binnen twee weken na afgifte van de beschikking tot subsidieverlening moet u een ondertekende uitvoeringsovereenkomst aan RVO.nl retourneren. De uitvoeringsovereenkomst ontvangt u ter ondertekening van RVO.nl tezamen met uw beschikking tot subsidieverlening. 

Het verplichte format vindt u op mijnrvo.nl - Na uw aanvraag.

Wanneer moet de bankgarantie worden afgegeven?

Binnen vier weken na afgifte van de beschikking tot subsidieverlening moet de bankgarantie door RVO.nl zijn ontvangen. Een model bankgarantie vindt u op de mijnrvo.nl - Na uw aanvraag.

Wanneer wordt de bankgarantie teruggegeven? Is dit bij de ingebruikname of op een later tijdstip?

De Staat zal de ondernemer schriftelijk berichten als aan alle verplichtingen is voldaan, die zijn verbonden aan het stellen van de uitvoeringsovereenkomst, waarna de bankgarantie zal worden geretourneerd. De bankgarantie wordt in ieder geval niet eerder teruggeven dan dat de productie-installatie in gebruik is genomen. Bij niet tijdige ingebruikname worden eerst de verschuldigde boetes geïnd, voordat de bankgarantie wordt teruggegeven.

Vraagt u subsidie en vergunning aan voor de SDE+ categorie Windenergie op Zee dan wordt de bankgarantie retour gestuurd nadat de aanvrager de productie-installatie in gebruik heeft genomen. Het ‘in gebruik nemen’ ten aanzien van de teruggave van de bankgarantie, geldt het tijdstip dat het bewijs wordt geleverd voor het leveren van de eerste stroom.
Dit betekent dat nadat RVO bewijs heeft ontvangen dat er Garanties van Oorsprong (GvO) zijn afgegeven over de geleverde  stroom, de bankgarantie met begeleidende brief wordt geretourneerd aan de bank en een kopie van deze brief wordt verstuurd naar de aanvrager.

Welke eisen stelt RVO.nl aan ingebruikname van een productie-installatie?

De productie-installatie wordt beschouwd als in gebruik genomen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. Het vermogen van de gebouwde installatie is conform de subsidieverlening.
    Dat wil bijvoorbeeld in geval van een biomassa-installatie  zeggen dat ook de benodigde faciliteiten zijn gerealiseerd om de benodigde hoeveelheid biomassa in te kunnen zetten (aanvoer, opslag, voorbewerking) en de installatie geschikt is gemaakt om het aangevraagde elektrisch vermogen te realiseren en de (indien hiervoor subsidie is verleend ) warmte-uitkoppeling gerealiseerd is.
  2. Er voor het eerst duurzame energieproductie met de nieuwe installatie is gerealiseerd waarvoor Garanties van Oorsprong worden afgegeven.
Voor de SDE+ categorie windenergie op zee blijven alle voorwaarden in het kavelbesluit en SDE+-beschikking van toepassing. De eis dat aanvrager minimaal een windpark moet realiseren met een grootte van ten minste 351 MW min het vermogen van de kleinste turbine, blijft gelden.

Is er een boete verschuldigd als de subsidie-ontvanger na het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst, maar voor de afgifte van de bankgarantie afziet van de realisatie?

Ja, met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst gaat u een overeenkomst aan met de Staat. In artikel 4 lid 1-3 staat vermeld dat u een boete bent verschuldigd indien u het project niet (tijdig) realiseert.

 

Wat is de maximale financiële boete, wanneer een project niet tot uitvoering komt? En hoe is dit gerelateerd aan de planning van de uitvoeringsovereenkomst?

Voor alle SDE-aanvragen geldt dat het project uitgevoerd dient te worden conform het projectplan. De zwaarste sanctie die normaal gesteld kan worden als het project niet tot uitvoering komt is dat de subsidieverlening wordt ingetrokken. Er wordt dan geen financiële claim bij de aanvrager gelegd. Bij de projecten waarvoor een Uitvoeringsovereenkomst dient te worden afgesloten ligt dit anders. Hierin is opgenomen dat de aanvrager een boete verschuldigd is voor het niet of vertraagd uitvoeren van het project; deze boete bedraagt maximaal 2% van het beschikte bedrag. Zolang de uitvoeringsovereenkomst niet is getekend, is er geen sprake van een boete voor de aanvrager.

Voor subsidie en vergunning aanvragen SDE+ categorie windenergie op zee geldt dat conform artikel 4 lid 5 van de uitvoeringsovereenkomst u maximaal 10 boetes van 3.500.000 euro opgelegd kunt krijgen.

In hoeverre is de boete uit de uitvoeringsovereenkomst nog van toepassing, indien er sprake is van overmacht waardoor realisatie van een SDE+ project niet mogelijk is?

In de regeling is geen bepaling opgenomen voor overmachtsituaties. Overmachtsituaties komen in beginsel voor rekening en risico van de subsidie-ontvanger.

Service menu right