Wind SDE+ 2016 (land, meer en dijk)

Meer artikelen
Windmolens langs de spoorbaan

Wilt u windenergie opwekken? Bekijk de SDE+ subsidiemogelijkheden voor windturbines in 2016 op deze pagina. Voor Wind op Zee is er een aparte tenderregeling. Ga naar Wind op zee voor meer informatie.

In 2016 zijn er 3 subsidiecategorieën

  • Wind op land
  • Wind op primaire waterkering
  • Wind in meer

Windenergie heeft een aantal kenmerken die we toelichten.

Windrapport en Windviewer

De haalbaarheidsstudie voor windprojecten moet een windrapport bevatten. Onderdeel van dat windrapport is een windenergie-opbrengstberekening. In de SDE+ 2016 wordt voor het opstellen van de windenergie-opbrengstberekening een maximale gemiddelde windsnelheid voorgeschreven op basis van de Windviewer. De Windviewer geeft voor elke locatie in Nederland op elke hoogte tussen de 20 en 160 meter de gemiddelde windsnelheid weer. Deze gemiddelde windsnelheid is gebaseerd op de winddata van het KNMI over de periode 2004-2013. Met de introductie van de Windviewer SDE+ vervalt de eis dat de organisatie die de windrapporten opstelt onafhankelijk moet zijn.

Windkaart

Gaat u een subsidieaanvraag indienen in de categorie Wind op land of Wind op primaire waterkering? Dan is het maximum bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen afhankelijk van de gemeente waarin het project wordt gerealiseerd. Alle gemeentes in Nederland zijn ingedeeld in de volgende vier windsnelheidscategorieën:

  • ≥ 8,0 m/s
  • ≥ 7,5 en <  8,0 m/s
  • ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
  • < 7,0 m/s

De kaart Windsnelheid per gemeente in Nederland toont de gemiddelde windsnelheid per gemeente in Nederland. Deze kaart is gebaseerd op een Windkaart van het KNMI. Per windcategorie is een apart basisbedrag berekend. Een overzicht van de basisbedragen vindt u onderaan bij de downloads. Bij uw subsidieaanvraag in het eLoket selecteert u de gemeente. De naam van de gemeente kan anders zijn dan de plaatsnaam van de locatie waar u het project gaat realiseren.

Binnen de SDE+ 2016 gebruiken we dezelfde windkaart met indeling van gemeentes als in 2015. Een lijst van de gemeentes vindt u in de bijlage van de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2016.

Wind op primaire waterkering

In 2015 is de nieuwe categorie Wind op verbindende waterkeringen geopend. Welke gebieden in aanmerking komen kunt u lezen in het Rapport Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR2006) - bijlage 1 van de Regeling veiligheid primaire waterkeringen. De categorie Wind op verbindende waterkeringen is in 2016 uitgebreid en wordt Wind op primaire waterkering genoemd. In deze categorie  kunt u ook subsidie aanvragen voor windturbines binnen de kern- of beschermingszone. Het gaat daarbij om plaatsing van windturbines aan de waterkant van een waterkering die grenst aan de Noordzee, de Westerschelde, de Oosterschelde, de Waddenzee, de Dollard of de Eems. De kaart Wind op primaire waterkering SDE+ geeft een overzicht van de verbindende waterkeringen categorie b en de zeewaterkeringen. U vindt deze bij de downloads.

Wind in meer

Ook in 2016 kunt u een subsidieaanvraag indienen in de categorie ‘wind in meer’. Hierbij geldt dat de fundering van een windturbine geplaatst moet worden in het water van een meer van minimaal één vierkante kilometer. Daarnaast moet het hart van de fundering op een afstand van tenminste 25 m van de waterkant staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het IJsselmeer of de Zeeuwse wateren.

Vervanging van windturbines

In 2016 is de vervangingscategorie van 2015 vervallen. De definitie van de windcategorieën die wél worden opengesteld zijn aangepast. Bij de vervanging van windturbines kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd

  • als het nominaal en te realiseren vermogen per windturbine tenminste met 1 MW toeneemt of
  • als de te vervangen of vervangen windturbine op het moment van vervanging 15 jaar op de desbetreffende locatie in gebruik is geweest en ten minste 13 jaar vóór de subsidieaanvraag in gebruik is genomen.

Een overzicht van de categorieën met de bijbehorende basisbedragen en een rekenvoorbeeld vindt u als downloads onderaan deze pagina.

Veelgestelde vragen SDE+ wind

Heeft u vragen over deze subsidie? Lees de FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Downloads:

Service menu right