Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

SDE+ 2016 openstelling

De SDE+ 2016 heeft 2 opstellingsrondes: voorjaar en najaar. De voorjaarsronde is gesloten. De Stand van zaken over deze openstellingsronde vindt u vanaf medio mei op de website. De openstelling van de SDE+ 2016 najaarsronde wordt in oktober 2016 verwacht.

Houd de website in de gaten voor actuele informatie. Voor informatie over het aanvragen van subsidie en het traject na de aanvraag, kijk op MijnRVO.nl.

SDE+ 2016 hoofdzaken

 • Vanaf 2016 kunt u uw subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. Zo kunt u de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op uw businesscase.
 • Voor de opbrengstberekening windenergie wordt een maximale gemiddelde windsnelheid voorgeschreven op basis van de SDE+ Windviewer.
 • Bij vervanging van windturbines wordt alleen subsidie verstrekt:
  - als de bestaande windturbine op het moment van vervanging minimaal 15 jaar in gebruik is geweest en op moment van aanvragen ten minste 13 jaar in gebruik is genomen en/of
  - als de capaciteit van de nieuwe windturbine minimaal 1 MW groter is dan die van de bestaande.
 • De categorie ‘Geothermie warmte met een diepte van 500 meter of meer’ is uitgebreid. Het gebruik van bestaande olie- of gasputten en het boren van een extra put komen in aanmerking voor subsidie.
 • De ondergrens van de categorie 'Zonthermie' is aangepast van 100 m² naar 200 m² apertuuroppervlakte.
 • Bij ‘Zon-PV’-projecten waarvoor u, al dan niet verdeeld over meer aanvragen, meer dan 500 kWp subsidie aanvraagt, is een haalbaarheidsstudie verplicht. Ook de grootverbruikersaansluiting blijft hier verplicht.

SDE+ 2016 volledige aanvraag

Voor het aanvragen van SDE+ subsidie is het van belang dat uw aanvraag volledig en juist is. Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft als u dit najaar subsidie aanvraagt, want geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.

Benodigde vergunningen:

 • naast de verleende omgevingsvergunning voegt u ook de vergunningsaanvraag toe;
 • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent;
 • een haalbaarheidsstudie, inclusief windrapport bij de windprojecten;
 • en voor de categorie Geothermie tevens:
  - de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en;
  - een geologisch onderzoek.

Pas wanneer uw aanvraag volledig is, neemt RVO.nl de subsidieaanvraag in behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van uw aanvraag. Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de 'Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+'. Ook is er een Model exploitatieberekening SDE+ beschikbaar, zie onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u onder Aanvragen en Bijlagen.

SDE+ 2016 voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen in het najaar? Bekijk dan de SDE+ 2016 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling. In de digitale brochure 'SDE+ 2016 voorjaar - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie' leest u meer informatie over de mogelijkheden per categorie: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De najaarsbrochure verschijnt naar verwachting in september.

Meer informatie

Downloads:

Service menu right