Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum
Update formulier SDE+ in het eLoket
Vanaf 30 september 2016 is het SDE+ formulier in het eLoket geüpdatet. Wanneer u als intermediair een aanvraag indient voor een klant moet u de klantgegevens via een wizard invoeren. Deze wizard leidt u door het proces. Indien u al eerder een concept heeft aangemaakt, moet u deze wizard nogmaals doorlopen om de eerder ingevulde klantgegevens te bevestigen.

 

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op MijnRVO.nl. De brochure over SDE+ 2016 najaar vindt u bij de downloads.

Ga in 9 stappen naar de uitvoering van uw project met het Stappenplan SDE+.

SDE+ 2016 najaarsronde

De SDE+ 2016 najaarsronde start op dinsdag 27 september 2016 om 9.00 uur en eindigt op donderdag 27 oktober om 17.00 uur. Het totale budget voor de SDE+ 2016 najaarsronde is € 5 miljard. Meer informatie vindt u in de Kamerbrief van 12 juli 2016 en in de Staatscourant.
 
Tijdens de SDE+ 2016 najaarsronde wordt er geen informatie gegeven over de stand van de budgetuitputting. Zie hiervoor de Kamerbrief van 16 december 2015.
 

Fase

Datum openstelling

Fasebedrag

Fasebedrag
hernieuwbaar
gas

1
Dinsdag 27 september, 9.00 uur
€ 0,090/kWh
€ 0,064/kWh
2
Maandag 3 oktober, 17.00 uur
€ 0,110/kWh
€ 0,078/kWh
3
Maandag 10 oktober, 17.00 uur
€ 0,130/kWh
€ 0,092/kWh
4
Maandag 17 oktober, 17.00 uur
€ 0,150/kWh
€ 0,106/kWh
Sluiting
Donderdag 27 oktober, 17.00 uur
 
 
 

Informatie over de Eindstand van de SDE+ 2016 voorjaarsronde vindt u bij de Stand van zaken.

SDE+ 2016 hoofdzaken

 • € 5 miljard beschikbaar voor de najaarsronde.
 • Vanaf 2016 kunt u uw subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. Zo kunt u de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op uw businesscase.
 • Voor de opbrengstberekening windenergie wordt een maximale gemiddelde windsnelheid voorgeschreven op basis van de SDE+ Windviewer.
 • Bij vervanging van windturbines wordt alleen subsidie verstrekt:
  - als de bestaande windturbine op het moment van vervanging minimaal 15 jaar in gebruik is geweest en op moment van aanvragen ten minste 13 jaar in gebruik is genomen en/of
  - als de capaciteit van de nieuwe windturbine minimaal 1 MW groter is dan die van de bestaande.
 • De categorie ‘Geothermie warmte met een diepte van 500 meter of meer’ is uitgebreid. Het gebruik van bestaande olie- of gasputten en het boren van een extra put komen in aanmerking voor subsidie.
 • In de najaarsronde kunt u een subsidieaanvraag indienen voor een zonthermieproject met apertuuroppervlakte vanaf 200 m² of met een totaal thermisch vermogen van tenminste 140 kW.
 • Bij ‘Zon-PV’-projecten waarvoor u, al dan niet verdeeld over meer aanvragen, meer dan 500 kWp subsidie aanvraagt, is een haalbaarheidsstudie verplicht. Komt bij uw aanvragen in dezelfde aanvraagronde de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 500 kWp? Dan voegt u vanaf de aanvraag, waarbij deze grens wordt overschreden en bij elke nieuwe aanvraag daarna een haalbaarheidsstudie toe. Ook de grootverbruikersaansluiting blijft hier verplicht.

SDE+ 2016 volledige aanvraag

Voor het aanvragen van SDE+ subsidie is het van belang dat uw aanvraag volledig en juist is. Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft als u dit najaar subsidie aanvraagt, want geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.
 
Benodigde vergunningen:
 • naast de verleende omgevingsvergunning voegt u ook de vergunningsaanvraag toe;
 • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de locatie bent dat hij of zij toestemming geeft voor het installeren en exploiteren van de productie-installatie op de beoogde locatie;
 • een haalbaarheidsstudie, inclusief windrapport bij de windprojecten;
 • en voor de categorie Geothermie tevens:
  -de vergunning(en) voor het aanleggen van de geothermische bron
  -de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en;
  -een geologisch onderzoek.
Pas wanneer uw aanvraag volledig is, neemt RVO.nl de subsidieaanvraag in behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van uw aanvraag. Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de 'Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+'. Ook is er een Model exploitatieberekening SDE+ beschikbaar, zie onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl onder Aanvragen en Bijlagen.

SDE+ 2016 voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen in het najaar? Bekijk dan de SDE+ 2016 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling. In de digitale brochure 'SDE+ 2016 najaar - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie' leest u meer informatie over de mogelijkheden per categorie: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De brochure over SDE+ 2016 najaar vindt u bij de downloads.

Meer informatie

Downloads:

Service menu right