Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl.

Minister Kamp heeft met de Kamerbrief van 30 november 2016 de Kamer geïnformeerd over zijn plannen voor de  SDE+ 2017. In de kamerbrief staat informatie over de basisbedragen en wijzigingen per categorie.
 
De SDE+ voorjaar 2017 opent 7 maart 2017 met een budget van € 6 miljard. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ najaar 2017 wordt vóór 1 juni 2017 verwacht. Een overzicht van de basisbedragen vindt u als download onder deze pagina.
 
Na publicatie van de regeling in de Staatscourant wordt de website geactualiseerd.

Openstelling SDE+ 2017 hoofdzaken

 • Ook in 2017 heeft de SDE+ twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar.
 • De SDE+ voorjaar 2017 loopt van 7 maart tot en met 30 maart 2017.
 • Het totaalbudget voor SDE+ voorjaar 2017 is € 6 miljard.
 • Het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh wordt verlaagd naar € 0,130/kWh in 2017, omdat de kostprijzen voor hernieuwbare energie zijn gedaald.
 • De voorjaars- en najaarsronde hebben drie fases in 2017.
 • Iedere fase heeft een maximum fasebedrag.

Fasebedragen SDE+ voorjaar 2017

Fases en data
Maximum fasebedrag
elektriciteit en warmte
(€/kWh)
Maximum fasebedrag
hernieuwbaar gas
(€/kWh)*
Fase 1: 7 maart, 9.00 uur
0,090
0,064
Fase 2: 13 maart, 17.00 uur
0,110
0,078
Fase 3: 20 maart, 17.00 uur
tot 30 maart, 17.00 uur
0,130
0,092
*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17)

Wijzigingen SDE+ 2017 categorieën productie-installaties:

Biomassa

 • Bij- en meestook: In het Energieakkoord is afgesproken om deze technologie vanaf 2015 te stimuleren voor maximaal 25 PJ. Het is nog niet bekend of de categorieën bij- en meestook in 2017 worden opengesteld. In de Aanwijzingsregeling voor de SDE+ 2017 wordt dit gepubliceerd.
 • Bij- en meestook: Vanaf 1 januari 2017 is banking ook toegestaan voor de categorieën bij- en meestook.
 • Thermische conversie warmte: Voor ketels industriële stoom uit houtpellets wordt het minimum vermogen van ≥ 10 MWth verlaagd naar ≥ 5 MWth.
 • WKK-installaties: Omzetting MEP naar SDE+ vervalt voor deze categorie. Verlengde levensduur blijft in 2017 nog mogelijk. In 2018 vervalt deze optie.
 • Monomestvergisting: Nieuw in 2017 is de bovengrens van het maximale opgesteld vermogen van 400 kW voor deze categorieën. Projecten voor monomestvergisting die groter zijn, kunnen een subsidieaanvraag indienen in de categorie mestcovergisting.
 • Tender monomestvergisting: In 2017 wordt een aparte tender voor monomestvergisting opengesteld. Na beoordeling van de tenderregeling door de Europese Commissie vindt publicatie in de Staatscourant plaats. Houd de website in de gaten voor actuele informatie.

Zon

 • Zonthermie: Subsidieaanvragen in deze categorie kan voor installaties met een afgedekte zonnecollector en een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW.
 • Zon-PV projecten komen alleen in aanmerking voor SDE+ subsidie als zij een grootverbruikersaansluiting hebben. Laat u zich goed informeren door uw netbeheerder over de hoogte van de kosten van de aansluiting. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de salderingsregeling, de EIA of de EDS.

Geothermie

De categorie Geothermie WKK wordt in 2017 niet opengesteld.

SDE+ 2016 Stand van zaken aanvragen

In de kamerbrief van 1 november 2016 vindt u het verloop van de SDE+ 2016 najaarsronde en de stand van zaken van het aantal ingediende aanvragen. De aanvragen worden op dit moment zorgvuldig beoordeeld door RVO.nl. In januari 2017 zal minister Kamp de Kamer informeren over welke projecten een subsidietoekenning hebben ontvangen. De tabellen met het aantal ingediende aanvragen SDE+ najaar 2016 en de eindstand van de SDE+ voorjaar 2016 vindt u bij de Stand van zaken aanvragen.

SDE+ volledige aanvraag

Bent u van plan om in 2017 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft, want geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.

Benodigde vergunningen:

 • naast de verleende omgevingsvergunning voegt u ook de vergunningsaanvraag toe;
 • een verklaring van de locatie-eigenaar als u zelf geen eigenaar van de locatie bent dat hij of zij toestemming geeft voor het installeren en exploiteren van de productie-installatie op de beoogde locatie;
 • een haalbaarheidsstudie, inclusief windrapport bij de windprojecten
 • en voor de categorie Geothermie tevens:
  -de vergunning(en) voor het aanleggen van de geothermische bron
  -de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en
  -een geologisch onderzoek.
Pas wanneer uw aanvraag volledig is, neemt RVO.nl de subsidieaanvraag in behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van uw aanvraag. Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de 'Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+'. Ook is er een Model exploitatieberekening SDE+ beschikbaar, zie onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl onder Aanvragen en Bijlagen.

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ 2016 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling. In de digitale brochure 'SDE+ 2016 najaar - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie' leest u meer informatie over de mogelijkheden per categorie: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De voorlichtingsfilm SDE+ 2017 en de brochure SDE+ 2017 voorjaar zijn in voorbereiding en worden begin januari 2017 verwacht.

Veelgestelde vragen SDE+

Heeft u vragen over deze subsidie in het algemeen? In de FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer informatie?

 • Lees de FAQ's per thema
 • Informatie over aanvragen subsidie en het traject na de aanvraag vindt u op MijnRVO.nl
 • Kijk voor Engelstalige informatie op de Engelse website van RVO.nl.
 • Wat is er mogelijk binnen bepaalde sectoren? Kijk op de pagina Duurzaam ondernemen.

Downloads:

Service menu right