Winning van schaliegas in Nederland

Meer artikelen

Stand van zaken

In juli 2015 heeft het kabinet besloten dat in deze kabinetsperiode geen boringen naar schaliegas plaatsvinden. De komende 5 jaar is commerciële opsporing (in opdracht van bedrijven) en winning van schaliegas niet aan de orde. Bestaande vergunningen worden niet verlengd. Eind 2015 besluit het kabinet of het wenselijk is dat schaliegaswinning als optie in beeld blijft.

Onderzoeken

Als voorbereiding op het kabinetsbesluit hebben de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) 3 onderzoeken laten uitvoeren naar schaliegas. Deze onderzoeken gaan in op de belangrijkste maatschappelijke vragen.

  • Welke risico’s zijn er rond milieu en de leefomgeving?
  • Zijn er innovatieve technieken om deze risico’s te beperken?
  • Hoe verhoudt schaliegaswinning zich tot de energietransitie?

De onderzoeken geven een beeld van de milieu- en maatschappelijke effecten van schaliegaswinning, maar door het ontbreken van Nederlandse gegevens over de diepe ondergrond is er nog aanvullend onderzoek nodig.

Meer informatie op deze website: Schaliegasdossier van de Rijksoverheid. U vindt hier onder andere de publiekssamenvatting 'Schaliegas - naar afgewogen keuzes', de Plan-MER, de Verkenning maatschappelijke effecten, en het rapport Innovatieve technieken.

Vervolg

Eind 2015 komt het Energierapport uit. Hierin geeft het kabinet zijn visie op een duurzame energievoorziening. Om iedereen van energie te kunnen blijven voorzien, is een mix van energiebronnen (energiemix) nodig. In het Energierapport vergelijkt het kabinet daarom verschillende energiebronnen, zoals gas, wind, geothermie en biomassa, met elkaar.

In 2050 moet de energievoorziening 100% duurzaam zijn. Tot die tijd blijven fossiele brandstoffen nog nodig. Blijkt uit het Energierapport dat de optie van schaliegas als fossiele brandstof niet kan worden uitgesloten? Dan zal het kabinet meedoen aan een langjarig wetenschappelijk onderzoek naar schaliegas.

In dat onderzoek is alleen ruimte voor boringen met een wetenschappelijk doel. Dus boringen in opdracht van de overheid, en niet van bedrijven. Deze boringen zullen dan ook dienen voor onderzoek naar de mogelijkheden van geothermie als energiebron. De onderzoeksboringen starten op zijn vroegst in 2018.

Ter inzage legging planMER Schaliegas

Gelet op het belang van een integrale afweging wordt geen aparte structuurvisie Schaliegas meer opgesteld. De keuze die eind van dit jaar over schaliegas wordt gemaakt, zal begin 2016 worden verankerd en ruimtelijk worden uitgewerkt in de structuurvisie Ondergrond. Hierin worden de verschillende ondergrondse functies afgewogen.

Het planMER schaliegas wordt begin 2016 samen met het PlanMER Ondergrond en de Ontwerpstructuurvisie Ondergrond ter inzage gelegd. Op dat moment is het mogelijk een zienswijze op de planMER schaliegas te geven.

Voorgeschiedenis

In 2014 verscheen de ‘concept notitie reikwijdte en detailniveau’ (concept-NRD). Dit was de eerste stap in de voorbereiding van een milieueffectrapport (plan-MER) en een structuurvisie. Dit document lag ter inzage van 29 mei tot en met 9 juli 2014. Op 7 oktober 2014 is de 'notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) vastgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van de zienswijzen, reacties en adviezen die ontvangen zijn.

U vindt alle stukken op deze vervolgpagina.

Auf Deutsch: Thema Schiefergas.

En français: Dossier Gas de schiste.

Nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. 
 

 

Service menu right